2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 5386   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Pisek Chainirun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การบัญชีการเงิน, การบริหารการเงิน, E-commerce     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605740154-0  น.ส. นิตยา ทาขุลี  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 180/2561 ลว. 25 ตุลาคม 2561  
615430005-5  น.ส. มลิวัลย์ ตุ่นแก้ว  คณะสหวิทยาการ  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 87/2562 ลว. 29 พ.ย. 2562  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615740171-1  นาย พิชิตชัย ผลแสง  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ที่ 19/2563 ลว. 3 มีนาคม 2563  
615740169-8  น.ส. พรประภา นาทองห่อ  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ที่ 19/2563 ลว. 3 มีนาคม 2563  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ชื่อวารสาร วารสาร MBA-KKU 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กันยายน 2557 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินหลักกับราคาหุ้นสามัญในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2558 ถึง 19 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหาร หนองคาย 
สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 230  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการตลาดของบริษัท เอช ไฮ จำกัด จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 กันยายน 2559 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 กันยายน 2559 ถึง 25 กันยายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1254-1260  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการใช้ Business Model Canvas เพื่อมุ่งเน้นการเสนอคุณค่าให้กับผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่ดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 มกราคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 (SPUCON2018) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
สถานที่จัดประชุม ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 2498-2507  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper