2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4099   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Malinee Laopaiboon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ สถิติทางการแพทย์     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความชุกของการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เร็วในมารดาคลอดทารกก่อนกำหนดในประเทศ-ไทย: วิเคราะห์ในฐานข้อมูล WHO global survey on maternal and perinatal health. Prevalence of early initiation of breastfeeding in Thai preterm infants: Analysis of WHO global survey on maternal and perinatal health. 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 เมษายน 2559 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Comparison of Statistical Methods for Identifying Out-of-date Systematic Reviews 
ชื่อวารสาร PLos ONE 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร PLos ONE 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 October 2012 
ปีที่ ฉบับที่ 11 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2012 
หน้า e48894  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รายงานวิจัย Pharmacist Intervention ที่ใช้รูปแบบการศึกษา Interrupted Time Series ในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุข: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 ตุลาคม 2555 ถึง 5 ตุลาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 25  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1071-1083  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้บริการด้านสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิด: การวิเคราะห์ใหม่โดยใช้ Interrupted time series ในข้อมูลการศึกษาแบบก่อนและหลังในสถานพยาบาลของไทยในโครงการ SEA-ORCHID 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 สิงหาคม 2560 ถึง 26 สิงหาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมลายทอง  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 188 - 198  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper