2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4353   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Supawan Thawornchinsombut 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอาหาร  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Food Science and Technology     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625160019-8  Miss MARNICK SRUN  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 123/2562 วันที่ 30 ส.ค.2562  
587160007-5  น.ส. ศุกฤชชญา เหมะธุลิน  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 145/2559 ลว 27 กันยายน 2559  
627160006-1  น.ส. ปริยานุช คามวุฒิ  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอาหาร  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 170/2562 ลว 6 ธันวาคม 2562  
625160006-7  น.ส. ณัชชา เกี่ยวศรีกุล  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอาหาร  ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The production of hydrolysates from industrially defatted rice bran and its surface image changes during extraction 
ชื่อวารสาร Journal of the Science of Food and Agriculture 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons Ltd 
ISBN/ISSN 0022-5142  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 December 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Enhanced storage stability of freeze dried rice bran hydrolysates by maltodextrin  
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 2539-6293  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 March 2018 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน April-June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ