2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3725   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ. สมเดช พินิจสุนทร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Somdej Pinitsoontorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Health Systems Research Tuberculosis Control     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Based on the perceptions of community stakeholders, how can adolescent pregnancies be prevented? A qualitative study 
ชื่อวารสาร F1000Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร F1000 Research Ltd. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 March 2018 
ปีที่ ฉบับที่ 428 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า 1-9  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of surveillance system to reduce youth's physical violence in Kalasin province,Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of The Medical Association of Thailand 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN 0125-2208  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 March 2018 
ปีที่ 101  ฉบับที่ Suppl 
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความชุกของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2558 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 12 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนา   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ s1-s12  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper