2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4442   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Rawee Hanpachern 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การวางแผนภาคและเมือง, การวางแผนสิ่งแวดล้อม     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597200006-0  นาง สมชญา ศรีธรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
607200006-8  นาย กฤษณุ ผโลปกรณ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษากลุ่มนักศึกษาและเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2465-5104  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มิถุนายน 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเชื่อมโยงระหว่างเมืองจากการไหลเวียนของรถขนส่งสาธารณะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2465-5104  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน (มกราคม - ธันวาคม) กำหนดออกปีละ 1 ฉบับ  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 203-217  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการนำองค์ความรู้มาใช้ในการจัดการน้ำท่วมของชุมชนลุ่มน้ำชี-น้ำพองในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารการบริหารปกครอง (Governance Journal) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN ISSN: 2697 - 4029  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กรกฎาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 100-137  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SURIN MOAT STRUCTURE FOR URBAN LIFE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มกราคม 2556 
ชื่อการประชุม International Seminar ASEAN Cooperation for Sustainable Developmant 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 มกราคม 2556 ถึง 20 มกราคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Surindra Rajabhat University , Thailand 
สถานที่จัดประชุม Surindra Rajabhat University  จังหวัด/รัฐ Surin 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 56-58  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper