2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 27411   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. กุลศิริ เสนาวงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Gulsiri Senawong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635020058-0  น.ส. ฐาปนีย์ จุลาณุกะ  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 521/2563 ลว 10 สิงหาคม 2563  
597020050-6  น.ส. จีรติ พรหมพิภักดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 880/2559 ลว 18 ต.ค. 2559  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Identification of peanut seed prolamins with an antifungal role by 2D-GE and drought treatment 
ชื่อวารสาร Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 May 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การระบุและคัดแยกยีนฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 1 ของพยาธิใบไม้ตับ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ BI315-BI322  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cloning and Expression of Human Histone Deacetylase 2 in Escherichia coli การโคลนและการแสดงออกของยีนฮิสโทนดีอะเซทิลเลส 2 ของมนุษย์ในเซลล์แบคทีเรีย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ณ อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 585-596  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cloning and expression of a human histone deacetylase 1 gene in Escherichia coli 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44) "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สถานที่จัดประชุม Bangkok International Trade & Exhibition center (BITEC)  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 249-254  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper