2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 30684   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วิภาวี ทูคำมี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Wipawee Thukhammee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597070036-0  นาย พุทธิวัฒน์ ทองวงศ์  คณะแพทยศาสตร์  ประสาทวิทยาศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1079/2560 ลว 29 มิถุนายน 2560  
597070002-7  น.ส. ธันทิวา นาคแย้ม  คณะแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1078/2560 ลว 29 มิถุนายน 2560  
627070036-3  Mr. MUKESH KUMAR JHA  คณะแพทยศาสตร์  ประสาทวิทยาศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 2176/2562 ลว 12 ธันวาคม 2562  
605070047-2  น.ส. คณิศร เจียมศิริ  คณะแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
587070021-2  นาย ณัฏฐ์ ปะละชัย  คณะแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Dermal Toxicity Studies of an Herbal Cream Contained Zingiber officinale Roscoe and Phyllanthus amarus Extracts in Spraque-Dawley Rats 
ชื่อวารสาร The Journal of Medical Association of Thailand 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand  
ISBN/ISSN 0125-2208  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 March 2019 
ปีที่ 102   ฉบับที่ suppl. 3 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 52-56  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ