2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 46266   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. นพรัตน์ เสนาฮาด  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Nopparat Senahad 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647110020-9  น.ส. ศรัณยา พันธุ์โยธา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 58/2567 ลว. 28 มี.ค. 67  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647110016-0  น.ส. จินทภา เบญจมาศ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 90/2566 ลว. 18 เม.ย. 66  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655110153-7  Miss PHAYKHAM KEOBOUNXAY  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110048-4  นาย วรรณเทพ กองค้า  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110053-1  นาย สหภาพ คำโฮง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110056-5  น.ส. สุชาดา จำปาน้อย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110040-0  น.ส. ปัทณิฐา แสนคำ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110032-9  น.ส. ดาลิน ศรีหนองห่าง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110034-5  น.ส. ธนัญญา คมพยัคฆ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110036-1  น.ส. นันทวัน บัวใหญ่  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110039-5  น.ส. ปรียาพร สุธรรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110019-1  นาย กอบศักดิ์ พิมานแพง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110024-8  น.ส. จินตนา ทองสง่า  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110016-7  น.ส. กมลพร ภูแด่น  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 128/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
รวมทั้งหมด 12 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   14   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Evaluation of Binge drinking behavior among working-age populations on GIS in Thailand: A National Survey in 2017 
ชื่อวารสาร Journal of Public Health and Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mahidol University - ASEAN Institute for Health Development 
ISBN/ISSN 26511258  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 March 2023 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Colorectal cancer survival in Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of Public Health Asia Pacific (IJPHAP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Public Health, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 2822-0587  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 August 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยทางการบริหารและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 เมษายน 2566 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 13  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ คุณลักษณะส่วนบุคคลและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  
ชื่อวารสาร วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 2985-251X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spatial Association Patterns with Cultural and Behaviour with the Situations of COVID-19 
ชื่อวารสาร International Journal of Geoinformatics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Geoinformatics International Co., Ltd 
ISBN/ISSN ISSN 1686-6576 (Printed) / 2673-0014 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 May 2023 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สุนทรียทักษะผู้นำและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Health Determinant Factors Associated with Smoking Behaviour of Older Adults in Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Public Health and Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mahidol University - ASEAN Institute for Health Development 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 August 2022 
ปีที่ 21  ฉบับที่ No. 1 
เดือน (January-April)   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินประสิทธิผลมาตรการป้องกันควบคุมโรคกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2566 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spatial Distribution patterns of Colorectal Cancer Patients in Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of GEOINFORMATICS 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Geoinformatics International Co., Ltd 
ISBN/ISSN ISSN: 1686-6576 (Printed) | ISSN 2673-0014 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 August 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ 19 
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ