2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3008   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ชนกนันท์ สุขกำเนิด  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Chanoknun Sookkumnerd 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้าตาล 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2408-0985  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มิถุนายน 2558 
ปีที่ 2558  ฉบับที่
เดือน มกราคมถึงมิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 33-41  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดแผนในการทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์เครื่องกังหันก๊าซเพื่อให้ได้ผลประหยัดสูงที่สุด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2553 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2553 ถึง 22 มีนาคม 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
สถานที่จัดประชุม สุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume 24  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 155  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้ากังหันก๊าซเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2554 ถึง 21 ตุลาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท  จังหวัด/รัฐ จังหวัดกระบี่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 258  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper