2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3154   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วิมล สำราญวานิช  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Wimol Sumaranwanich 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การมัธยมศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การสอนวิทยาศาสตร์     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เรื่องกลไกของชีวิต ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการตัดสินใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถานที่จัดประชุม อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue 11 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1388-1397   Proceeding Paper Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 เมษายน 2558 
ชื่อการประชุม National Research Conference 2015 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 เมษายน 2558 ถึง 24 เมษายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถานที่จัดประชุม ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1265  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 เมษายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 เมษายน 2558 ถึง 24 เมษายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถานที่จัดประชุม ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1257-1264  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ใช้ปัญหาเป็นฐาน: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 เมษายน 2558 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต (RANGSIT UNIVERSITY NATIONAL RESEARCH CONFERENCE) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 เมษายน 2558 ถึง 24 เมษายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถานที่จัดประชุม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15)  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1334-1342  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper