2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 11311   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พรจักร ศรีพัชราวุธ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Pornjuk Srepusharawoot 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577020061-9  น.ส. พิฐพิชญาณ์ สุขแสงรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 585/2559 ลว 14 ก.ค. 2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเชิงคำนวณเพื่อหาโครงสร้างที่เสถียรของ RbCl ด้วยระเบียบวิธีสุ่มโครงสร้างแบบแอบอินิชิโอ  
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 เมษายน 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of complex defects on the origin of giant dielectric properties of Mg2+-doped BiFeO3 ceramics prepared by a precipitation method 
ชื่อวารสาร Ceramics International 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 June 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Bulk modulus evaluation of IRMOF-1 adsorbed with diamondoids by density functional theory 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2556 ถึง 29 มีนาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University and Computational Science and Engineering 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Science, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 107  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper