2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13555   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Duangkamon Sakloetsakun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605150040-1  น.ส. วิภาวี วงศ์เครือศร  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 266/2560 ลว.23 สค.2560  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่จากสารสกัดหมากเม่า (Antidesma velutinosum Blume) 
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 261-266  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ของผลมะนาวไม่รู้โห่ (Carissa carandas L.)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges and Opportunities of Pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 มีนาคม 2558 ถึง 8 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue Supplement 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 7-13  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Study physicochemical properties of fermented rice starch. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 สิงหาคม 2557 ถึง 23 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Technology, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 5th  Proceeding Paper Issue 5th 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 82  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper