2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3084   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Seekharin Sukto 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ LP Decision Programming     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587040032-5  น.ส. วาสนา ช่อมะลิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 884/2559 ลว. 22 กันยายน 2559  
625040117-7  นาย พิทยา หายักวงษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 27/2563 ลว. 3 มกราคม 2563  
587040024-4  นาย ปริญญา วงศ์มาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 825/2558 ลว. 16 กันยายน 2558  
637040020-7  นาย ธนวัฒน์ ตลิ่งไธสง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 534/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Opportunities for improvement in five groups of SMEs by a new lean assessment tool 
ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the faculty of engineering , Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 April 2016 
ปีที่ 43  ฉบับที่ S2 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 342-345  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Lean Assessment for Manufacturing of Small and Medium Enterprises (SMEs): A Case Study of Electronics Industry in the Northeast of Thailand 
ชื่อวารสาร KKU Engineering Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the faculty of engineering , Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 February 2015 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 258-262  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการกระบวนการทางธุรกิจของการนำเข้ากลูตารอลดีไฮด์ โดยการตัดสินใจแบบพลวัตและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าที่ราคาสินค้ามีความผันผวน 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดตารางเวลารถรับส่งสินค้าเข้าและออกเพื่อลดเวลาสูญเปล่า กรณีศึกษา: บริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2560 ถึง 23 ตุลาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 400-404  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลการประเมินระดับการผลิตแบบลีนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 สิงหาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2558 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 สิงหาคม 2558 ถึง 7 สิงหาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม The Emerald Hotel Bangkok  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract