2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2813   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. งามนิจ อาจอินทร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Ngamnij Arch-int 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627020002-0  นาย วรพจน์ สุวรรณภิภพ  คณะวิทยาศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 609/2562 ลว 8 สิงหาคม 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Semantic Interoperability for Data Integration Framework using Semantic Web Services and Rule-based Inference: A case study in healthcare domain 
ชื่อวารสาร Journal of Convergence Information Technology (JCIT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Advanced Institute of Convergence Information Technology (AICIT) 
ISBN/ISSN 1975-9320  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 October 2012 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน February  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 10  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A SEMANTIC QUESTION CLASSIFICATION FOR QUESTION ANSWERING SYSTEM USING LINKED OPEN DATA APPROACH 
ชื่อวารสาร JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Little Lion Scientific 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 September 2019 
ปีที่ 97  ฉบับที่ 20 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 2293-2305  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ AN ONTOLOGY-BASED SEMANTIC EXTRACTION APPROACH FROM TEXT CORPUS 
ชื่อวารสาร JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Little Lion Scientific 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 May 2020 
ปีที่ 98  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบค้นหาบริการของเว็บเซอร์วิสแบบสื่อความหมายโดยใช้ตัวแทนการค้นหาบนเว็บ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2551 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติครั้งที่ 12 (NCSEC2008) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2551 ถึง 21 พฤศจิกายน 2551  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 12  Proceeding Paper Issue 12 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 626-631  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าจากข้อความคำแนะนำโดยการทำเหมืองความคิดเห็น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2555 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technologies (KST-2012)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กรกฎาคม 2555 ถึง 8 กรกฎาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Knowledge and Smart Technology Research Center คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา   จังหวัด/รัฐ จังหวัดชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 53-60  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology Development for Semantic Search of Organic Vegetable Cultivation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 13th National Conference on Computing and Information Technology 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) and Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) 
สถานที่จัดประชุม Arnoma Grand Bangkok Hotel  จังหวัด/รัฐ Bangkok 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 643-649  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุและการระบุตำแหน่งบนแผนที่โดยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT 2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2557 ถึง 9 กรกฎาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) 
สถานที่จัดประชุม Angsana Angsana Laguna Phuket  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 127-132  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ความรู้สึกสำหรับความเสี่ยงการฆ่าตัวตายบนสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้วิธีการกฎเชิงความหมาย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 16th National Conference on Computing and Information Technology 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 16  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 53  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ระบบแจ้งเตือนทางระบาดวิทยาโดยใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กันยายน 2556 
ชื่อการประชุม 2013 International Computer Science and Engineering Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กันยายน 2556 ถึง 6 กันยายน 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม Bangkok, Thailand.  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 17  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 477-482  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการสืบค้นสารสนเทศการท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2559 ถึง 21 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The cost-effective traceability system in the federated clouds 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2559 
ชื่อการประชุม 2016 14th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 พฤศจิกายน 2559 ถึง 25 พฤศจิกายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEE 
สถานที่จัดประชุม Siam University  จังหวัด/รัฐ Bangkok Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 49-56  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A semantic approach for question answering using DBpedia and WordNet 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กันยายน 2560 
ชื่อการประชุม 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม School of Informatics, Walailak University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Twin Lotus Hotel  จังหวัด/รัฐ Nakhon Si Thammarat, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-6  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper