Custom_32
รายละเอียดรายวิชาในหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ปริญญาตรี)
1. หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป      จำหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  
       ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  หรือรายวิชาอื่นที่กำหนดเพิ่มเติมภายหลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
  000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-3)
      English for Communication  
  000102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-3)
      English for Academic Purposes I (EAP I)  
  000103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-3)
      English for Academic Purposes II (EAP II)  
  000111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-3)
      Thai for Communication  
  000130 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-3)
      Information Literacy Skills  
  000132 ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-3)
      Life and Aestehetics  
  000172 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-3)
      Life and Environment  
  200301 จรรยาวิชาชีพครู 3(3-0-6)
      Ethics for Teaching Profession  
  200302 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครู 3(2-2-5)
      English for Teaching Profession  
  200303 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับครู 3(2-2-5)
      Empowerment of Life Quality for Teachers  
 
 
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940