Search_32
ค้นหาหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ระดับการศึกษา
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
   
 


กำลังแสดงผล: 451 - 500 จาก 500
หน้า: [หน้าแรก] [ก่อนหน้า] 1 ... 8 9 10

ลำดับ ชื่อหลักสูตร คณะ ระดับการศึกษา
451.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
452.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
453.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
454.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
455.  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ
456.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
457.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
458.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
459.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
460.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 1 วิทยาเขตหนองคาย ปริญญาตรี ภาคปกติ
461.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
462.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
463.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
464.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
465.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
466.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม แผนที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
467.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน แผน 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
468.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
469.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
470.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
471.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
472.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
473.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
474.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
475.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
476.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
477.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม แผนที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
478.  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2537 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
479.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ฉบับปี พ.ศ. 2538 คณะเทคโนโลยี ปริญญาตรี ภาคปกติ
480.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล ฉบับปี พ.ศ. 2542 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
481.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ฉบับปี พ.ศ. 2542 คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ
482.  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2542 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
483.  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2542 (โครงการพิเศษ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
484.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ฉบับปี พ.ศ.2543 คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
485.  เภสัชศาสตรบัณ ฉบับปี พ.ศ. 2546 (โครงการพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
486.  เภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
487.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
488.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
489.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
490.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
491.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
492.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
493.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
494.  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
495.  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 2546 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
496.  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2547 คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
497.  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2548 (หลักสูตรปรับปรุง 2550) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
498.  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี ภาคปกติ
499.  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคปกติ
500.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (นานาชาติ) ฉ.ปี46 คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

หน้า: [หน้าแรก] [ก่อนหน้า] 1 ... 8 9 10

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940