2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาง สุนาถ บัวทวน - -
2 อ.ดร. ปาริฉัตร บุตรวงค์ อาจารย์ -
3 อ. จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง อาจารย์ -
4 อ. สุจิตรา วงศ์กำแหง อาจารย์ นิติศาสตร์
5 ผศ. กิตติบดี ใยพูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติศาสตร์
6 อ. เครือรัตนา กิ่งสกุล อาจารย์ นิติศาสตร์
7 อ.ดร. รุ่งลาวัลย์ สุดมูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564