2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 1579% 47 4947% 26 2737% 2 211% 5 526% 95
 คณะนิติศาสตร์ 5 7143% 1 1429% 0 000% 0 000% 1 1429% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 20 1379% 61 4207% 51 3517% 3 207% 10 690% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 3046% 76 4368% 28 1609% 3 172% 14 805% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 3333% 20 4444% 5 1111% 0 000% 5 1111% 45
 คณะวิทยาศาสตร์ 61 1821% 166 4955% 73 2179% 10 299% 25 746% 335
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 45 1654% 90 3309% 95 3493% 6 221% 36 1324% 272
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 3137% 22 4314% 6 1176% 0 000% 7 1373% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 130 4114% 108 3418% 61 1930% 0 000% 17 538% 316
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 4000% 25 3571% 11 1571% 0 000% 6 857% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 1458% 44 4583% 25 2604% 1 104% 12 1250% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 1818% 25 3247% 32 4156% 2 260% 4 519% 77
 คณะเกษตรศาสตร์ 30 1271% 58 2458% 73 3093% 16 678% 59 2500% 236
 คณะเทคนิคการแพทย์ 15 1515% 33 3333% 41 4141% 1 101% 9 909% 99
 คณะเทคโนโลยี 16 2222% 30 4167% 19 2639% 2 278% 5 694% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 14 1296% 44 4074% 34 3148% 4 370% 12 1111% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 56 1167% 161 3354% 179 3729% 50 1042% 34 708% 480
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 1 1111% 0 000% 0 000% 8 8889% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 5238% 5 1190% 8 1905% 1 238% 6 1429% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 3333% 1 1667% 2 3333% 0 000% 1 1667% 6
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 5455% 9 2727% 2 606% 0 000% 4 1212% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 10 6667% 3 2000% 0 000% 0 000% 2 1333% 15
 สถาบันภาษา 3 7500% 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 1739% 13 5652% 3 1304% 1 435% 2 870% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 5000% 5 2083% 4 1667% 0 000% 3 1250% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 7 1842% 28 7368% 3 789% 0 000% 0 000% 38
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 4500% 10 5000% 0 000% 0 000% 1 500% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 10 5000% 9 4500% 0 000% 0 000% 1 500% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 4 4444% 2 2222% 3 3333% 0 000% 0 000% 9
รวมทั้งหมด  
648 1098 784 102 289 2921
คิดเป็นร้อยละ  
2218% 3759% 2684% 349% 989%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 325%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 024%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 496%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 596%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 154%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1147%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 931%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 175%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1082%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 240%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 329%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 264%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 808%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 339%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 246%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 370%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1643%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 031%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 144%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 021%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 113%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 051%
 สถาบันภาษา Bar_red 014%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 079%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 082%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 130%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 068%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 068%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 031%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2562