2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 1224% 48 4898% 29 2959% 2 204% 7 714% 98
 คณะนิติศาสตร์ 5 7143% 1 1429% 0 000% 0 000% 1 1429% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 19 1250% 67 4408% 53 3487% 3 197% 10 658% 152
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87 3973% 85 3881% 32 1461% 4 183% 11 502% 219
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 2830% 25 4717% 7 1321% 0 000% 6 1132% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 56 1647% 162 4765% 85 2500% 5 147% 32 941% 340
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 49 1744% 83 2954% 105 3737% 8 285% 36 1281% 281
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 2909% 24 4364% 7 1273% 1 182% 7 1273% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 135 4091% 109 3303% 66 2000% 0 000% 20 606% 330
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 3099% 30 4225% 12 1690% 0 000% 7 986% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 1616% 38 3838% 31 3131% 2 202% 12 1212% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 1205% 33 3976% 34 4096% 3 361% 3 361% 83
 คณะเกษตรศาสตร์ 37 1529% 55 2273% 75 3099% 15 620% 60 2479% 242
 คณะเทคนิคการแพทย์ 13 1327% 35 3571% 38 3878% 1 102% 11 1122% 98
 คณะเทคโนโลยี 18 2432% 32 4324% 18 2432% 2 270% 4 541% 74
 คณะเภสัชศาสตร์ 15 1327% 44 3894% 34 3009% 6 531% 14 1239% 113
 คณะแพทยศาสตร์ 73 1446% 168 3327% 183 3624% 47 931% 34 673% 505
 บัณฑิตวิทยาลัย 2 2000% 0 000% 0 000% 1 1000% 7 7000% 10
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 5366% 5 1220% 8 1951% 1 244% 5 1220% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 3 3333% 2 2222% 2 2222% 1 1111% 1 1111% 9
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 4737% 10 2632% 7 1842% 0 000% 3 789% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 10 8333% 1 833% 0 000% 0 000% 1 833% 12
 สถาบันภาษา 3 6000% 1 2000% 0 000% 0 000% 1 2000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 5 1786% 13 4643% 3 1071% 4 1429% 3 1071% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 12 5000% 5 2083% 4 1667% 0 000% 3 1250% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 6 1463% 29 7073% 6 1463% 0 000% 0 000% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 4211% 10 5263% 1 526% 0 000% 0 000% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 11 5000% 10 4545% 0 000% 0 000% 1 455% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 3 2727% 3 2727% 4 3636% 0 000% 1 909% 11
  
701 1128 844 106 301 3080
  
2276% 3662% 2740% 344% 977%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 318%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 023%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 494%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 711%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 172%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1104%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 912%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 179%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1071%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 231%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 321%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 269%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 786%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 318%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 240%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 367%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1640%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 032%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 133%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 029%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 123%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 039%
 สถาบันภาษา Bar_red 016%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 091%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 078%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 133%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 062%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 071%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 036%

9 ธันวาคม 2564