2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 11 1146% 48 5000% 29 3021% 2 208% 6 625% 96
 คณะนิติศาสตร์ 5 7143% 1 1429% 0 000% 0 000% 1 1429% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 19 1258% 64 4238% 53 3510% 3 199% 12 795% 151
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 2737% 80 4469% 31 1732% 3 168% 16 894% 179
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 2830% 25 4717% 7 1321% 0 000% 6 1132% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 54 1588% 162 4765% 84 2471% 5 147% 35 1029% 340
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 45 1613% 85 3047% 105 3763% 7 251% 37 1326% 279
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17 3091% 23 4182% 8 1455% 0 000% 7 1273% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 131 4031% 108 3323% 65 2000% 0 000% 21 646% 325
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 3239% 29 4085% 12 1690% 0 000% 7 986% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 1633% 37 3776% 32 3265% 1 102% 12 1224% 98
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 2051% 26 3333% 30 3846% 2 256% 4 513% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 34 1399% 55 2263% 76 3128% 15 617% 63 2593% 243
 คณะเทคนิคการแพทย์ 13 1300% 35 3500% 38 3800% 1 100% 13 1300% 100
 คณะเทคโนโลยี 14 1972% 32 4507% 18 2535% 2 282% 5 704% 71
 คณะเภสัชศาสตร์ 13 1193% 44 4037% 34 3119% 5 459% 13 1193% 109
 คณะแพทยศาสตร์ 63 1283% 165 3360% 181 3686% 43 876% 39 794% 491
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 8 10000% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 21 5000% 5 1190% 7 1667% 1 238% 8 1905% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 3 3750% 2 2500% 2 2500% 0 000% 1 1250% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 4737% 10 2632% 7 1842% 0 000% 3 789% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 10 8333% 1 833% 0 000% 0 000% 1 833% 12
 สถาบันภาษา 3 7500% 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 1739% 13 5652% 3 1304% 1 435% 2 870% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 5000% 5 2083% 4 1667% 0 000% 3 1250% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 6 1463% 29 7073% 6 1463% 0 000% 0 000% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 4500% 10 5000% 1 500% 0 000% 0 000% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 11 5000% 10 4545% 0 000% 0 000% 1 455% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 3 2727% 3 2727% 4 3636% 0 000% 1 909% 11
  
638 1108 837 91 325 2999
  
2127% 3695% 2791% 303% 1084%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 320%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 023%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 504%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 597%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 177%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1134%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 930%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 183%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1084%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 237%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 327%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 260%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 810%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 333%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 237%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 363%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1637%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 027%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 140%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 027%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 127%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 040%
 สถาบันภาษา Bar_red 013%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 077%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 080%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 137%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 067%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 073%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 037%

14 เมษายน 2564