2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 1237% 48 4948% 28 2887% 2 206% 7 722% 97
 คณะนิติศาสตร์ 5 7143% 1 1429% 0 000% 0 000% 1 1429% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 1141% 66 4430% 53 3557% 3 201% 10 671% 149
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87 3973% 85 3881% 32 1461% 4 183% 11 502% 219
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 2830% 25 4717% 7 1321% 0 000% 6 1132% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 57 1672% 162 4751% 85 2493% 5 147% 32 938% 341
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 47 1685% 84 3011% 105 3763% 7 251% 36 1290% 279
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 2909% 24 4364% 7 1273% 1 182% 7 1273% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 134 4085% 108 3293% 66 2012% 0 000% 20 610% 328
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 3239% 29 4085% 12 1690% 0 000% 7 986% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 1616% 38 3838% 31 3131% 2 202% 12 1212% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 1687% 30 3614% 33 3976% 3 361% 3 361% 83
 คณะเกษตรศาสตร์ 35 1452% 55 2282% 75 3112% 15 622% 61 2531% 241
 คณะเทคนิคการแพทย์ 13 1327% 35 3571% 38 3878% 1 102% 11 1122% 98
 คณะเทคโนโลยี 16 2192% 32 4384% 18 2466% 2 274% 5 685% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 15 1327% 44 3894% 34 3009% 6 531% 14 1239% 113
 คณะแพทยศาสตร์ 71 1409% 168 3333% 183 3631% 47 933% 35 694% 504
 บัณฑิตวิทยาลัย 2 1818% 0 000% 0 000% 1 909% 8 7273% 11
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 21 5250% 5 1250% 8 2000% 1 250% 5 1250% 40
 วิทยาลัยนานาชาติ 3 3333% 2 2222% 2 2222% 1 1111% 1 1111% 9
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 4737% 10 2632% 7 1842% 0 000% 3 789% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 10 8333% 1 833% 0 000% 0 000% 1 833% 12
 สถาบันภาษา 3 5000% 2 3333% 0 000% 0 000% 1 1667% 6
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 1429% 13 4643% 3 1071% 4 1429% 4 1429% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 12 5000% 5 2083% 4 1667% 0 000% 3 1250% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 6 1463% 29 7073% 6 1463% 0 000% 0 000% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 4211% 10 5263% 1 526% 0 000% 0 000% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 11 5000% 10 4545% 0 000% 0 000% 1 455% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 3 2727% 3 2727% 4 3636% 0 000% 1 909% 11
  
694 1124 842 105 306 3071
  
2260% 3660% 2742% 342% 996%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 316%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 023%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 485%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 713%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 173%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1110%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 908%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 179%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1068%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 231%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 322%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 270%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 785%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 319%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 238%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 368%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1641%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 036%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 130%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 029%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 124%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 039%
 สถาบันภาษา Bar_red 020%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 091%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 078%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 134%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 062%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 072%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 036%

18 กันยายน 2564