2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 11 1146% 48 5000% 29 3021% 2 208% 6 625% 96
 คณะนิติศาสตร์ 5 7143% 1 1429% 0 000% 0 000% 1 1429% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 15 1020% 64 4354% 53 3605% 3 204% 12 816% 147
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 49 2737% 80 4469% 31 1732% 3 168% 16 894% 179
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 2830% 25 4717% 7 1321% 0 000% 6 1132% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 51 1513% 162 4807% 84 2493% 5 148% 35 1039% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42 1527% 84 3055% 106 3855% 6 218% 37 1345% 275
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17 3091% 23 4182% 8 1455% 0 000% 7 1273% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 131 4031% 108 3323% 65 2000% 0 000% 21 646% 325
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 3239% 29 4085% 12 1690% 0 000% 7 986% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 1458% 37 3854% 32 3333% 1 104% 12 1250% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 2051% 26 3333% 30 3846% 2 256% 4 513% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 31 1286% 55 2282% 77 3195% 15 622% 63 2614% 241
 คณะเทคนิคการแพทย์ 13 1300% 35 3500% 38 3800% 1 100% 13 1300% 100
 คณะเทคโนโลยี 14 1918% 33 4521% 19 2603% 2 274% 5 685% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 12 1111% 44 4074% 34 3148% 5 463% 13 1204% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 56 1157% 165 3409% 181 3740% 43 888% 39 806% 484
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 8 10000% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 21 5000% 5 1190% 7 1667% 1 238% 8 1905% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 3 3750% 2 2500% 2 2500% 0 000% 1 1250% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 5294% 9 2647% 3 882% 0 000% 4 1176% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 10 8333% 1 833% 0 000% 0 000% 1 833% 12
 สถาบันภาษา 3 7500% 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 1739% 13 5652% 3 1304% 1 435% 2 870% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 5000% 5 2083% 4 1667% 0 000% 3 1250% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 6 1463% 29 7073% 6 1463% 0 000% 0 000% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 4500% 10 5000% 1 500% 0 000% 0 000% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 11 5000% 10 4545% 0 000% 0 000% 1 455% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 3 2727% 3 2727% 4 3636% 0 000% 1 909% 11
  
615 1107 836 90 326 2974
  
2068% 3722% 2811% 303% 1096%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 323%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 024%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 494%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 602%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 178%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1133%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 925%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 185%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1093%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 239%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 323%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 262%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 810%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 336%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 245%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 363%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1627%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 027%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 141%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 027%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 114%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 040%
 สถาบันภาษา Bar_red 013%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 077%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 081%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 138%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 067%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 074%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 037%

29 พฤศจิกายน 2563