2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 1579% 47 4947% 26 2737% 2 211% 5 526% 95
 คณะนิติศาสตร์ 5 7143% 1 1429% 0 000% 0 000% 1 1429% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 18 1241% 62 4276% 51 3517% 3 207% 11 759% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 2989% 77 4425% 27 1552% 3 172% 15 862% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 14 3111% 21 4667% 5 1111% 0 000% 5 1111% 45
 คณะวิทยาศาสตร์ 61 1815% 167 4970% 70 2083% 8 238% 30 893% 336
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 46 1679% 91 3321% 96 3504% 5 182% 36 1314% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 3137% 22 4314% 6 1176% 0 000% 7 1373% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 130 4114% 107 3386% 61 1930% 0 000% 18 570% 316
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 3623% 27 3913% 11 1594% 0 000% 6 870% 69
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 1458% 44 4583% 25 2604% 1 104% 12 1250% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 1842% 25 3289% 31 4079% 2 263% 4 526% 76
 คณะเกษตรศาสตร์ 30 1277% 58 2468% 72 3064% 15 638% 60 2553% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 16 1584% 34 3366% 40 3960% 1 099% 10 990% 101
 คณะเทคโนโลยี 16 2222% 30 4167% 19 2639% 2 278% 5 694% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 14 1296% 44 4074% 33 3056% 5 463% 12 1111% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 56 1172% 160 3347% 179 3745% 47 983% 36 753% 478
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 8 10000% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 5238% 5 1190% 8 1905% 1 238% 6 1429% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 3 4286% 1 1429% 2 2857% 0 000% 1 1429% 7
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 5294% 9 2647% 3 882% 0 000% 4 1176% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 10 8333% 1 833% 0 000% 0 000% 1 833% 12
 สถาบันภาษา 3 7500% 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 1739% 13 5652% 3 1304% 1 435% 2 870% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 5000% 5 2083% 4 1667% 0 000% 3 1250% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 7 1795% 28 7179% 4 1026% 0 000% 0 000% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 4286% 11 5238% 0 000% 0 000% 1 476% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 10 5000% 9 4500% 0 000% 0 000% 1 500% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 4 4000% 2 2000% 3 3000% 0 000% 1 1000% 10
  
644 1102 779 96 301 2922
  
2204% 3771% 2666% 329% 1030%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 325%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 024%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 496%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 595%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 154%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1150%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 938%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 175%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1081%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 236%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 329%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 260%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 804%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 346%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 246%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 370%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1636%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 027%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 144%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 024%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 116%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 041%
 สถาบันภาษา Bar_red 014%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 079%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 082%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 133%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 072%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 068%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 034%

26 กุมภาพันธ์ 2563