2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 2 211% 25 2632% 68 7158% 0 000% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1429% 4 5714% 2 2857% 0 000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 7 483% 60 4138% 78 5379% 0 000% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 12 682% 71 4034% 93 5284% 0 000% 176
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 1 200% 12 2400% 37 7400% 0 000% 50
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 18 534% 72 2136% 247 7329% 0 000% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 34 1241% 72 2628% 168 6131% 0 000% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 11 2037% 19 3519% 24 4444% 0 000% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 62 1914% 158 4877% 104 3210% 0 000% 324
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1304% 32 4638% 28 4058% 0 000% 69
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 13 1354% 30 3125% 53 5521% 0 000% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 2 256% 29 3718% 47 6026% 0 000% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 40 1688% 45 1899% 152 6414% 0 000% 237
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 300% 25 2500% 72 7200% 0 000% 100
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 2 274% 17 2329% 54 7397% 0 000% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 648% 14 1296% 87 8056% 0 000% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 14 291% 52 1081% 415 8628% 0 000% 481
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 1 1429% 5 7143% 1 1429% 0 000% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 5 1190% 5 1190% 32 7619% 0 000% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 1 1250% 7 8750% 0 000% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 294% 9 2647% 24 7059% 0 000% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 435% 7 3043% 15 6522% 0 000% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 833% 20 8333% 2 833% 0 000% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 5 1282% 34 8718% 0 000% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 476% 9 4286% 11 5238% 0 000% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 4 1905% 17 8095% 0 000% 21
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 4 3636% 7 6364% 0 000% 11
  
0 254 816 1880 0 2950
  
000% 861% 2766% 6373% 000%

7 สิงหาคม 2563