2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 309% 26 2680% 68 7010% 0 000% 97
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1429% 4 5714% 2 2857% 0 000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 7 470% 61 4094% 81 5436% 0 000% 149
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 20 913% 88 4018% 111 5068% 0 000% 219
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 1 189% 10 1887% 42 7925% 0 000% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 17 499% 72 2111% 252 7390% 0 000% 341
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 34 1219% 71 2545% 174 6237% 0 000% 279
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 11 2037% 19 3519% 24 4444% 0 000% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 61 1860% 158 4817% 109 3323% 0 000% 328
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1268% 33 4648% 29 4085% 0 000% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 13 1313% 30 3030% 56 5657% 0 000% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 1 120% 27 3253% 55 6627% 0 000% 83
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 41 1701% 43 1784% 157 6515% 0 000% 241
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 306% 24 2449% 71 7245% 0 000% 98
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 2 274% 17 2329% 54 7397% 0 000% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 619% 15 1327% 91 8053% 0 000% 113
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 18 359% 52 1038% 430 8583% 1 020% 501
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 2 1818% 5 4545% 4 3636% 0 000% 11
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 4 1000% 3 750% 33 8250% 0 000% 40
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 2 2222% 7 7778% 0 000% 9
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 263% 10 2632% 27 7105% 0 000% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 1667% 5 8333% 0 000% 0 000% 6
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 357% 7 2500% 20 7143% 0 000% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 833% 20 8333% 2 833% 0 000% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 5 1220% 36 8780% 0 000% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 526% 8 4211% 10 5263% 0 000% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 4 1818% 18 8182% 0 000% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 2727% 8 7273% 0 000% 11
  
0 265 829 1972 1 3067
  
000% 864% 2703% 6430% 003%

18 กันยายน 2564