2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 306% 27 2755% 68 6939% 0 000% 98
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1429% 4 5714% 2 2857% 0 000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 7 461% 62 4079% 83 5461% 0 000% 152
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 20 913% 88 4018% 111 5068% 0 000% 219
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 1 189% 10 1887% 42 7925% 0 000% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 17 500% 72 2118% 251 7382% 0 000% 340
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 34 1210% 71 2527% 176 6263% 0 000% 281
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 11 2037% 19 3519% 24 4444% 0 000% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 61 1848% 159 4818% 110 3333% 0 000% 330
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1268% 33 4648% 29 4085% 0 000% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 13 1313% 30 3030% 56 5657% 0 000% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 1 120% 27 3253% 55 6627% 0 000% 83
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 40 1653% 43 1777% 159 6570% 0 000% 242
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 306% 24 2449% 71 7245% 0 000% 98
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 3 405% 16 2162% 55 7432% 0 000% 74
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 619% 15 1327% 91 8053% 0 000% 113
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 19 378% 52 1036% 430 8566% 1 020% 502
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 2 2000% 5 5000% 3 3000% 0 000% 10
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 4 976% 3 732% 34 8293% 0 000% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 2 2222% 7 7778% 0 000% 9
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 263% 8 2105% 29 7632% 0 000% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 357% 7 2500% 20 7143% 0 000% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 833% 20 8333% 2 833% 0 000% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 5 1220% 36 8780% 0 000% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 526% 8 4211% 10 5263% 0 000% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 4 1818% 18 8182% 0 000% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 2727% 8 7273% 0 000% 11
  
0 266 828 1981 1 3076
  
000% 865% 2692% 6440% 003%

9 ธันวาคม 2564