2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 3 3.09% 26 26.80% 68 70.10% 0 0.00% 97
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 7 4.70% 61 40.94% 81 54.36% 0 0.00% 149
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 20 9.13% 88 40.18% 111 50.68% 0 0.00% 219
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 1 1.89% 10 18.87% 42 79.25% 0 0.00% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 17 4.99% 72 21.11% 252 73.90% 0 0.00% 341
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 34 12.19% 71 25.45% 174 62.37% 0 0.00% 279
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 11 20.37% 19 35.19% 24 44.44% 0 0.00% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 61 18.60% 158 48.17% 109 33.23% 0 0.00% 328
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 12.68% 33 46.48% 29 40.85% 0 0.00% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 13 13.13% 30 30.30% 56 56.57% 0 0.00% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 1 1.20% 27 32.53% 55 66.27% 0 0.00% 83
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 41 16.94% 43 17.77% 158 65.29% 0 0.00% 242
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 3.06% 24 24.49% 71 72.45% 0 0.00% 98
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 3 4.05% 17 22.97% 54 72.97% 0 0.00% 74
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.19% 15 13.27% 91 80.53% 0 0.00% 113
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 18 3.59% 52 10.38% 430 85.83% 1 0.20% 501
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0.00% 11
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 4 10.00% 3 7.50% 33 82.50% 0 0.00% 40
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 7 77.78% 0 0.00% 9
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 2.63% 10 26.32% 27 71.05% 0 0.00% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 16.67% 5 83.33% 0 0.00% 0 0.00% 6
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 3.57% 7 25.00% 20 71.43% 0 0.00% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 8.33% 20 83.33% 2 8.33% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 12.20% 36 87.80% 0 0.00% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 5.26% 8 42.11% 10 52.63% 0 0.00% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 4 18.18% 18 81.82% 0 0.00% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 3 27.27% 8 72.73% 0 0.00% 11
  
0 266 829 1,973 1 3,069
  
0.00% 8.67% 27.01% 64.29% 0.03%

16 ตุลาคม 2564