2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 3 3.03% 27 27.27% 69 69.70% 0 0.00% 99
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 7 4.61% 61 40.13% 84 55.26% 0 0.00% 152
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 20 9.13% 88 40.18% 111 50.68% 0 0.00% 219
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 2 3.45% 10 17.24% 46 79.31% 0 0.00% 58
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 17 4.91% 71 20.52% 258 74.57% 0 0.00% 346
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 34 12.10% 71 25.27% 176 62.63% 0 0.00% 281
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 11 20.00% 19 34.55% 25 45.45% 0 0.00% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 61 18.15% 159 47.32% 116 34.52% 0 0.00% 336
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 12.68% 33 46.48% 29 40.85% 0 0.00% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 13 13.00% 31 31.00% 56 56.00% 0 0.00% 100
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 1 1.18% 27 31.76% 57 67.06% 0 0.00% 85
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 40 16.53% 43 17.77% 159 65.70% 0 0.00% 242
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 2.97% 24 23.76% 74 73.27% 0 0.00% 101
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.67% 16 21.33% 57 76.00% 0 0.00% 75
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.03% 15 12.93% 94 81.03% 0 0.00% 116
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 21 4.12% 51 10.00% 437 85.69% 1 0.20% 510
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 2 20.00% 5 50.00% 3 30.00% 0 0.00% 10
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 4 10.00% 3 7.50% 33 82.50% 0 0.00% 40
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 9 81.82% 0 0.00% 11
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 2.63% 8 21.05% 29 76.32% 0 0.00% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 3.57% 7 25.00% 20 71.43% 0 0.00% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 8.33% 20 83.33% 2 8.33% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 12.50% 35 87.50% 0 0.00% 40
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 5.26% 7 36.84% 11 57.89% 0 0.00% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 4 18.18% 18 81.82% 0 0.00% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 3 27.27% 8 72.73% 0 0.00% 11
  
0 268 825 2,019 1 3,113
  
0.00% 8.61% 26.50% 64.86% 0.03%

18 สิงหาคม 2565