2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 2 2.11% 25 26.32% 68 71.58% 0 0.00% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 7 4.79% 61 41.78% 78 53.42% 0 0.00% 146
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 12 6.82% 71 40.34% 93 52.84% 0 0.00% 176
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 1 1.96% 12 23.53% 38 74.51% 0 0.00% 51
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 18 5.34% 72 21.36% 247 73.29% 0 0.00% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 34 12.41% 72 26.28% 168 61.31% 0 0.00% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 11 20.37% 19 35.19% 24 44.44% 0 0.00% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 62 19.14% 158 48.77% 104 32.10% 0 0.00% 324
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 12.86% 33 47.14% 28 40.00% 0 0.00% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 13 13.54% 30 31.25% 53 55.21% 0 0.00% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 2 2.56% 29 37.18% 47 60.26% 0 0.00% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 40 16.88% 45 18.99% 152 64.14% 0 0.00% 237
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 3.00% 25 25.00% 72 72.00% 0 0.00% 100
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.74% 17 23.29% 54 73.97% 0 0.00% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.48% 14 12.96% 87 80.56% 0 0.00% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 14 2.89% 53 10.95% 417 86.16% 0 0.00% 484
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 5 11.90% 5 11.90% 32 76.19% 0 0.00% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 7 87.50% 0 0.00% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 2.94% 9 26.47% 24 70.59% 0 0.00% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 4.35% 7 30.43% 15 65.22% 0 0.00% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 8.33% 20 83.33% 2 8.33% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 12.20% 36 87.80% 0 0.00% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 4.76% 9 42.86% 11 52.38% 0 0.00% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 4 19.05% 17 80.95% 0 0.00% 21
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 4 36.36% 7 63.64% 0 0.00% 11
  
0 254 819 1,885 0 2,958
  
0.00% 8.59% 27.69% 63.73% 0.00%

23 กันยายน 2563