2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 2 2.11% 25 26.32% 68 71.58% 0 0.00% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 7 4.83% 60 41.38% 78 53.79% 0 0.00% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 12 6.90% 71 40.80% 91 52.30% 0 0.00% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 1 2.22% 12 26.67% 32 71.11% 0 0.00% 45
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 18 5.36% 72 21.43% 246 73.21% 0 0.00% 336
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 34 12.41% 72 26.28% 168 61.31% 0 0.00% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 11 21.57% 17 33.33% 23 45.10% 0 0.00% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 62 19.62% 157 49.68% 97 30.70% 0 0.00% 316
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 13.04% 32 46.38% 28 40.58% 0 0.00% 69
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 13 13.54% 30 31.25% 53 55.21% 0 0.00% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 2 2.63% 29 38.16% 45 59.21% 0 0.00% 76
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 40 17.02% 45 19.15% 150 63.83% 0 0.00% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 2.97% 25 24.75% 73 72.28% 0 0.00% 101
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.78% 17 23.61% 53 73.61% 0 0.00% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.48% 14 12.96% 87 80.56% 0 0.00% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 14 2.93% 52 10.88% 412 86.19% 0 0.00% 478
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 12.50% 6 75.00% 1 12.50% 0 0.00% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 5 11.90% 5 11.90% 32 76.19% 0 0.00% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 6 85.71% 0 0.00% 7
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 2.94% 9 26.47% 24 70.59% 0 0.00% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 4.35% 7 30.43% 15 65.22% 0 0.00% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 8.33% 20 83.33% 2 8.33% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 12.82% 34 87.18% 0 0.00% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 4.76% 9 42.86% 11 52.38% 0 0.00% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 4 20.00% 16 80.00% 0 0.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 4 40.00% 6 60.00% 0 0.00% 10
  
0 254 814 1,854 0 2,922
  
0.00% 8.69% 27.86% 63.45% 0.00%

26 กุมภาพันธ์ 2563