2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 2 2.11% 25 26.32% 68 71.58% 0 0.00% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 7 4.83% 60 41.38% 78 53.79% 0 0.00% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 12 6.82% 71 40.34% 93 52.84% 0 0.00% 176
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 1 2.04% 12 24.49% 36 73.47% 0 0.00% 49
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 18 5.34% 72 21.36% 247 73.29% 0 0.00% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 34 12.41% 72 26.28% 168 61.31% 0 0.00% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 11 20.37% 19 35.19% 24 44.44% 0 0.00% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 62 19.20% 157 48.61% 104 32.20% 0 0.00% 323
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 13.04% 32 46.38% 28 40.58% 0 0.00% 69
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 13 13.54% 30 31.25% 53 55.21% 0 0.00% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 2 2.56% 29 37.18% 47 60.26% 0 0.00% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 40 17.02% 45 19.15% 150 63.83% 0 0.00% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 3.00% 25 25.00% 72 72.00% 0 0.00% 100
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.74% 17 23.29% 54 73.97% 0 0.00% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.48% 14 12.96% 87 80.56% 0 0.00% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 14 2.91% 52 10.81% 415 86.28% 0 0.00% 481
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 12.50% 6 75.00% 1 12.50% 0 0.00% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 5 11.90% 5 11.90% 32 76.19% 0 0.00% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 7 87.50% 0 0.00% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 2.94% 9 26.47% 24 70.59% 0 0.00% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 4.35% 7 30.43% 15 65.22% 0 0.00% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 8.33% 20 83.33% 2 8.33% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 12.82% 34 87.18% 0 0.00% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 4.76% 9 42.86% 11 52.38% 0 0.00% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 4 20.00% 16 80.00% 0 0.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 4 36.36% 7 63.64% 0 0.00% 11
  
0 254 816 1,876 0 2,946
  
0.00% 8.62% 27.70% 63.68% 0.00%

5 กรกฎาคม 2563