2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 68.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 31.58% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 59.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 59 40.69% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 44.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 97 55.75% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 46.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 53.33% 45
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 56.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 145 43.15% 336
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 48.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142 51.82% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 27.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 72.55% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 20.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 251 79.43% 316
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 47.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 36 52.17% 69
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 59.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 40.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 42 55.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 34 44.74% 76
 คณะเกษตรศาสตร์ 91 38.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 144 61.28% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 71 70.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 29.70% 101
 คณะเทคโนโลยี 46 63.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26 36.11% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 75 69.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 30.56% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 296 61.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 182 38.08% 478
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 92.86% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 28.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 71.43% 7
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 10 29.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 70.59% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 56.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 43.48% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 91.67% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 48.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 51.28% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 38.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 61.90% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 5 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 75.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 10
  
1,427 0 0 0 1,495 2,922
  
48.84% 0.00% 0.00% 0.00% 51.16%

26 กุมภาพันธ์ 2563