2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 67.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 31 32.29% 96
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 57.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 63 42.28% 149
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 76 35.85% 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 135 63.68% 212
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 38.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 34 61.82% 55
 คณะวิทยาศาสตร์ 192 58.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 136 41.46% 328
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 50.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 131 49.81% 263
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 26.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 73.58% 53
 คณะศึกษาศาสตร์ 66 20.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 257 79.57% 323
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 48.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 35 51.47% 68
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 59.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 40.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 46 57.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 34 42.50% 80
 คณะเกษตรศาสตร์ 90 39.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 140 60.87% 230
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 71.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 28 28.87% 97
 คณะเทคโนโลยี 47 67.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 23 32.86% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 76 68.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 35 31.53% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 295 61.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 186 38.67% 481
 บัณฑิตวิทยาลัย 2 22.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2 5.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 94.29% 35
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 10
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 36.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 23 63.89% 36
 วิทยาเขตหนองคาย 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 18 69.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 30.77% 26
 คณะวิทยาการจัดการ 2 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 91.67% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 48.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 51.28% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 47.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 52.94% 17
 คณะบริหารธุรกิจ 5 23.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 76.19% 21
 คณะศิลปศาสตร์ 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 11
  
1,439 1 0 0 1,524 2,964
  
48.55% 0.03% 0.00% 0.00% 51.42%

18 สิงหาคม 2565