2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 64 65.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 34.02% 97
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 57.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64 42.67% 150
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 76 35.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 139 64.65% 215
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 39.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 32 60.38% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 56.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 149 43.82% 340
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 47.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 147 52.69% 279
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 25.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 41 74.55% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 19.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 261 80.06% 326
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 47.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 52.86% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 57.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 42 42.42% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 47 57.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 35 42.68% 82
 คณะเกษตรศาสตร์ 90 37.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 149 62.34% 239
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 70.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 29 29.59% 98
 คณะเทคโนโลยี 46 63.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27 36.99% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 76 67.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 32.74% 113
 คณะแพทยศาสตร์ 293 59.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 203 40.93% 496
 บัณฑิตวิทยาลัย 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 80.00% 10
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 7.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 92.50% 40
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 22.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 9
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 35.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 64.86% 37
 วิทยาเขตหนองคาย 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 18 64.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 35.71% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 2 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 91.67% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 46.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 53.66% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 42.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 57.89% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 5 22.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17 77.27% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 11
  
1,435 0 0 0 1,615 3,050
  
47.05% 0.00% 0.00% 0.00% 52.95%

19 มกราคม 2565