2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 68.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 31.58% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 58.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 60 41.10% 146
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 43.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100 56.50% 177
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 41.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 58.82% 51
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 56.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 146 43.32% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 48.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142 51.82% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 25.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 74.07% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 20.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 259 79.94% 324
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 47.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 52.86% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 59.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 40.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 42 53.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 36 46.15% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 91 38.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 146 61.60% 237
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 69.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 31 31.00% 100
 คณะเทคโนโลยี 46 63.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27 36.99% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 75 69.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 30.56% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 296 61.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 188 38.84% 484
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 92.86% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 75.00% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 10 29.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 70.59% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 56.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 43.48% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 91.67% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 46.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 53.66% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 38.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 61.90% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 5 23.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 76.19% 21
 คณะศิลปศาสตร์ 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 11
  
1,425 0 0 0 1,534 2,959
  
48.16% 0.00% 0.00% 0.00% 51.84%

23 กันยายน 2563