2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 68.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 31.58% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 59.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 59 40.69% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 43.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 100 56.50% 177
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 28 57.14% 49
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 56.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 146 43.32% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 48.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142 51.82% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 25.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40 74.07% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 20.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 258 79.88% 323
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 47.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 36 52.17% 69
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 59.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 40.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 42 53.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 36 46.15% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 91 38.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 144 61.28% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 69.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 31 31.00% 100
 คณะเทคโนโลยี 46 63.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27 36.99% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 75 69.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 30.56% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 296 61.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185 38.46% 481
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 92.86% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 75.00% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 10 29.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 70.59% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 56.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 43.48% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 91.67% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 48.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 51.28% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 38.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 61.90% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 5 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 75.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 2 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 81.82% 11
  
1,425 0 0 0 1,522 2,947
  
48.35% 0.00% 0.00% 0.00% 51.65%

6 กรกฎาคม 2563