2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 6771% 0 000% 0 000% 0 000% 31 3229% 96
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 5695% 0 000% 0 000% 0 000% 65 4305% 151
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 4302% 0 000% 0 000% 0 000% 102 5698% 179
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 3962% 0 000% 0 000% 0 000% 32 6038% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 5618% 0 000% 0 000% 0 000% 149 4382% 340
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 4731% 0 000% 0 000% 0 000% 147 5269% 279
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2545% 0 000% 0 000% 0 000% 41 7455% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 260 8000% 325
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 4648% 0 000% 0 000% 0 000% 38 5352% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5816% 0 000% 0 000% 0 000% 41 4184% 98
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 41 5256% 0 000% 0 000% 0 000% 37 4744% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 90 3704% 0 000% 0 000% 0 000% 153 6296% 243
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 6900% 0 000% 0 000% 0 000% 31 3100% 100
 คณะเทคโนโลยี 46 6479% 0 000% 0 000% 0 000% 25 3521% 71
 คณะเภสัชศาสตร์ 75 6881% 0 000% 0 000% 0 000% 34 3119% 109
 คณะแพทยศาสตร์ 294 5988% 0 000% 0 000% 0 000% 197 4012% 491
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1250% 0 000% 0 000% 0 000% 7 8750% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 714% 0 000% 0 000% 0 000% 39 9286% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 6 7500% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 12 3158% 0 000% 0 000% 0 000% 26 6842% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 1 833% 0 000% 0 000% 0 000% 11 9167% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 5652% 0 000% 0 000% 0 000% 10 4348% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 833% 0 000% 0 000% 0 000% 22 9167% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 4634% 0 000% 0 000% 0 000% 22 5366% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 4000% 0 000% 0 000% 0 000% 12 6000% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 5 2273% 0 000% 0 000% 0 000% 17 7727% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 2 1818% 0 000% 0 000% 0 000% 9 8182% 11
  
1424 0 0 0 1575 2999
  
4748% 000% 000% 000% 5252%

15 เมษายน 2564