2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 64 6598% 0 000% 0 000% 0 000% 33 3402% 97
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 5733% 0 000% 0 000% 0 000% 64 4267% 150
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 76 3535% 0 000% 0 000% 0 000% 139 6465% 215
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 3962% 0 000% 0 000% 0 000% 32 6038% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 5634% 0 000% 0 000% 0 000% 148 4366% 339
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 4731% 0 000% 0 000% 0 000% 147 5269% 279
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2545% 0 000% 0 000% 0 000% 41 7455% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 1988% 0 000% 0 000% 0 000% 262 8012% 327
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 4714% 0 000% 0 000% 0 000% 37 5286% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5758% 0 000% 0 000% 0 000% 42 4242% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 47 5732% 0 000% 0 000% 0 000% 35 4268% 82
 คณะเกษตรศาสตร์ 90 3766% 0 000% 0 000% 0 000% 149 6234% 239
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 7041% 0 000% 0 000% 0 000% 29 2959% 98
 คณะเทคโนโลยี 46 6301% 0 000% 0 000% 0 000% 27 3699% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 76 6726% 0 000% 0 000% 0 000% 37 3274% 113
 คณะแพทยศาสตร์ 293 5907% 0 000% 0 000% 0 000% 203 4093% 496
 บัณฑิตวิทยาลัย 2 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 8 8000% 10
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 750% 0 000% 0 000% 0 000% 37 9250% 40
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 2222% 0 000% 0 000% 0 000% 7 7778% 9
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 3514% 0 000% 0 000% 0 000% 24 6486% 37
 วิทยาเขตหนองคาย 1 833% 0 000% 0 000% 0 000% 11 9167% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 18 6429% 0 000% 0 000% 0 000% 10 3571% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 2 833% 0 000% 0 000% 0 000% 22 9167% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 4634% 0 000% 0 000% 0 000% 22 5366% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 4211% 0 000% 0 000% 0 000% 11 5789% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 5 2273% 0 000% 0 000% 0 000% 17 7727% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 2 1818% 0 000% 0 000% 0 000% 9 8182% 11
  
1435 0 0 0 1615 3050
  
4705% 000% 000% 000% 5295%

9 ธันวาคม 2564