2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 6771% 0 000% 0 000% 0 000% 31 3229% 96
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 5772% 0 000% 0 000% 0 000% 63 4228% 149
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 4326% 0 000% 0 000% 0 000% 101 5674% 178
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 3962% 0 000% 0 000% 0 000% 32 6038% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 5601% 0 000% 0 000% 0 000% 150 4399% 341
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 4748% 0 000% 0 000% 0 000% 146 5252% 278
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2545% 0 000% 0 000% 0 000% 41 7455% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 260 8000% 325
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 4648% 0 000% 0 000% 0 000% 38 5352% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5816% 0 000% 0 000% 0 000% 41 4184% 98
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 41 5256% 0 000% 0 000% 0 000% 37 4744% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 90 3719% 0 000% 0 000% 0 000% 152 6281% 242
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 6970% 0 000% 0 000% 0 000% 30 3030% 99
 คณะเทคโนโลยี 46 6479% 0 000% 0 000% 0 000% 25 3521% 71
 คณะเภสัชศาสตร์ 75 6881% 0 000% 0 000% 0 000% 34 3119% 109
 คณะแพทยศาสตร์ 294 5976% 0 000% 0 000% 0 000% 198 4024% 492
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1250% 0 000% 0 000% 0 000% 7 8750% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 714% 0 000% 0 000% 0 000% 39 9286% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 6 7500% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 12 3158% 0 000% 0 000% 0 000% 26 6842% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 1 833% 0 000% 0 000% 0 000% 11 9167% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 5652% 0 000% 0 000% 0 000% 10 4348% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 833% 0 000% 0 000% 0 000% 22 9167% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 4634% 0 000% 0 000% 0 000% 22 5366% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 4000% 0 000% 0 000% 0 000% 12 6000% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 5 2273% 0 000% 0 000% 0 000% 17 7727% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 2 1818% 0 000% 0 000% 0 000% 9 8182% 11
รวมทั้งหมด  
1424 0 0 0 1571 2995
คิดเป็นร้อยละ  
4755% 000% 000% 000% 5245%

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564