2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 6842% 0 000% 0 000% 0 000% 30 3158% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 5931% 0 000% 0 000% 0 000% 59 4069% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 4350% 0 000% 0 000% 0 000% 100 5650% 177
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 4200% 0 000% 0 000% 0 000% 29 5800% 50
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 5668% 0 000% 0 000% 0 000% 146 4332% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 4818% 0 000% 0 000% 0 000% 142 5182% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2593% 0 000% 0 000% 0 000% 40 7407% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 2006% 0 000% 0 000% 0 000% 259 7994% 324
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 4783% 0 000% 0 000% 0 000% 36 5217% 69
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 42 5385% 0 000% 0 000% 0 000% 36 4615% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 91 3840% 0 000% 0 000% 0 000% 146 6160% 237
 คณะเทคนิคการแพทย์ 69 6900% 0 000% 0 000% 0 000% 31 3100% 100
 คณะเทคโนโลยี 46 6301% 0 000% 0 000% 0 000% 27 3699% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 75 6944% 0 000% 0 000% 0 000% 33 3056% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 296 6154% 0 000% 0 000% 0 000% 185 3846% 481
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 714% 0 000% 0 000% 0 000% 39 9286% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 6 7500% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 10 2941% 0 000% 0 000% 0 000% 24 7059% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 1 833% 0 000% 0 000% 0 000% 11 9167% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 5652% 0 000% 0 000% 0 000% 10 4348% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 833% 0 000% 0 000% 0 000% 22 9167% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 19 4872% 0 000% 0 000% 0 000% 20 5128% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 3810% 0 000% 0 000% 0 000% 13 6190% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 5 2381% 0 000% 0 000% 0 000% 16 7619% 21
 คณะศิลปศาสตร์ 2 1818% 0 000% 0 000% 0 000% 9 8182% 11
รวมทั้งหมด  
1425 0 0 0 1526 2951
คิดเป็นร้อยละ  
4829% 000% 000% 000% 5171%

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563