2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 2 208% 26 2708% 68 7083% 0 000% 96
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1429% 4 5714% 2 2857% 0 000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 7 464% 61 4040% 83 5497% 0 000% 151
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 12 670% 71 3966% 96 5363% 0 000% 179
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 1 192% 10 1923% 41 7885% 0 000% 52
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 18 529% 72 2118% 250 7353% 0 000% 340
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 35 1264% 71 2563% 171 6173% 0 000% 277
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 11 2000% 19 3455% 25 4545% 0 000% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 61 1877% 158 4862% 106 3262% 0 000% 325
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1268% 33 4648% 29 4085% 0 000% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 13 1354% 30 3125% 53 5521% 0 000% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 2 256% 29 3718% 47 6026% 0 000% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 42 1743% 44 1826% 155 6432% 0 000% 241
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 300% 25 2500% 72 7200% 0 000% 100
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 2 282% 17 2394% 52 7324% 0 000% 71
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 642% 14 1284% 88 8073% 0 000% 109
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 16 327% 52 1061% 422 8612% 0 000% 490
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 1 1250% 5 6250% 2 2500% 0 000% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 5 1190% 4 952% 33 7857% 0 000% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 1 1250% 7 8750% 0 000% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 263% 10 2632% 27 7105% 0 000% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 435% 7 3043% 15 6522% 0 000% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 833% 20 8333% 2 833% 0 000% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 5 1220% 36 8780% 0 000% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 500% 9 4500% 10 5000% 0 000% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 4 1818% 18 8182% 0 000% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 2727% 8 7273% 0 000% 11
รวมทั้งหมด  
0 258 814 1919 0 2991
คิดเป็นร้อยละ  
000% 863% 2721% 6416% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2564