2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 15.79% 47 49.47% 26 27.37% 2 2.11% 5 5.26% 95
 คณะนิติศาสตร์ 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 18 12.41% 62 42.76% 51 35.17% 3 2.07% 11 7.59% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 30.11% 77 43.75% 27 15.34% 3 1.70% 16 9.09% 176
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 16 33.33% 22 45.83% 5 10.42% 0 0.00% 5 10.42% 48
 คณะวิทยาศาสตร์ 61 18.15% 166 49.40% 71 21.13% 9 2.68% 29 8.63% 336
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 46 16.79% 90 32.85% 97 35.40% 5 1.82% 36 13.14% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18 33.96% 22 41.51% 6 11.32% 0 0.00% 7 13.21% 53
 คณะศึกษาศาสตร์ 135 41.80% 108 33.44% 62 19.20% 0 0.00% 18 5.57% 323
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 36.23% 27 39.13% 11 15.94% 0 0.00% 6 8.70% 69
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 14.58% 43 44.79% 26 27.08% 1 1.04% 12 12.50% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 19.48% 25 32.47% 31 40.26% 2 2.60% 4 5.19% 77
 คณะเกษตรศาสตร์ 30 12.77% 58 24.68% 72 30.64% 15 6.38% 60 25.53% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 16 16.00% 33 33.00% 40 40.00% 1 1.00% 10 10.00% 100
 คณะเทคโนโลยี 17 23.29% 30 41.10% 19 26.03% 2 2.74% 5 6.85% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 14 12.96% 44 40.74% 33 30.56% 5 4.63% 12 11.11% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 56 11.69% 160 33.40% 180 37.58% 47 9.81% 36 7.52% 479
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 8
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 52.38% 5 11.90% 8 19.05% 1 2.38% 6 14.29% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 4 50.00% 1 12.50% 2 25.00% 0 0.00% 1 12.50% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 52.94% 9 26.47% 3 8.82% 0 0.00% 4 11.76% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 10 83.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 12
 สถาบันภาษา 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 17.39% 13 56.52% 3 13.04% 1 4.35% 2 8.70% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 50.00% 5 20.83% 4 16.67% 0 0.00% 3 12.50% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 7 17.95% 28 71.79% 4 10.26% 0 0.00% 0 0.00% 39
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 42.86% 11 52.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 10 50.00% 9 45.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 0 0.00% 1 9.09% 11
  
656 1,102 784 97 301 2,940
  
22.31% 37.48% 26.67% 3.30% 10.24%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.23%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.24%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.93%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 5.99%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.63%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 11.43%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.32%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.80%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.99%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.35%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.27%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.62%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 7.99%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.40%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.48%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.67%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.29%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.27%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.43%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.27%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.16%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.41%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.14%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.78%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.82%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 1.33%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.71%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.68%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.37%

3 มิถุนายน 2563