2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 10.10% 46 46.46% 32 32.32% 4 4.04% 7 7.07% 99
 คณะนิติศาสตร์ 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 19 12.50% 65 42.76% 56 36.84% 3 1.97% 9 5.92% 152
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86 39.27% 84 38.36% 34 15.53% 4 1.83% 11 5.02% 219
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 18 31.03% 25 43.10% 9 15.52% 0 0.00% 6 10.34% 58
 คณะวิทยาศาสตร์ 48 13.87% 159 45.95% 99 28.61% 11 3.18% 29 8.38% 346
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 40 14.23% 80 28.47% 115 40.93% 10 3.56% 36 12.81% 281
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17 30.36% 23 41.07% 8 14.29% 1 1.79% 7 12.50% 56
 คณะศึกษาศาสตร์ 136 40.48% 110 32.74% 68 20.24% 0 0.00% 22 6.55% 336
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21 29.58% 30 42.25% 12 16.90% 1 1.41% 7 9.86% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 13 13.00% 38 38.00% 35 35.00% 2 2.00% 12 12.00% 100
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 14.12% 33 38.82% 34 40.00% 3 3.53% 3 3.53% 85
 คณะเกษตรศาสตร์ 27 11.16% 60 24.79% 80 33.06% 15 6.20% 60 24.79% 242
 คณะเทคนิคการแพทย์ 13 12.87% 35 34.65% 41 40.59% 2 1.98% 10 9.90% 101
 คณะเทคโนโลยี 15 20.00% 31 41.33% 21 28.00% 4 5.33% 4 5.33% 75
 คณะเภสัชศาสตร์ 13 11.21% 42 36.21% 40 34.48% 7 6.03% 14 12.07% 116
 คณะแพทยศาสตร์ 71 13.84% 161 31.38% 193 37.62% 54 10.53% 34 6.63% 513
 บัณฑิตวิทยาลัย 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 7 70.00% 10
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 19 47.50% 7 17.50% 8 20.00% 1 2.50% 5 12.50% 40
 วิทยาลัยนานาชาติ 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 44.74% 9 23.68% 8 21.05% 0 0.00% 4 10.53% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 10 83.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 12
 สถาบันภาษา 3 60.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 3 10.71% 13 46.43% 5 17.86% 4 14.29% 3 10.71% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 12 50.00% 5 20.83% 4 16.67% 0 0.00% 3 12.50% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 5 12.50% 26 65.00% 9 22.50% 0 0.00% 0 0.00% 40
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 7 36.84% 10 52.63% 2 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 10 45.45% 10 45.45% 1 4.55% 0 0.00% 1 4.55% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 0 0.00% 1 9.09% 11
  
659 1,111 920 128 299 3,117
  
21.14% 35.64% 29.52% 4.11% 9.59%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.18%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.22%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.88%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 7.03%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.86%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 11.10%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.02%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.80%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.78%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.28%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.21%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.73%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 7.76%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.24%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.41%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.72%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.46%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.32%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.28%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.35%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.22%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.38%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.16%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.90%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.77%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 1.28%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.61%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.71%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.35%

18 สิงหาคม 2565