2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 3.96% 33 32.67% 31 30.69% 6 5.94% 27 26.73% 101
 คณะนิติศาสตร์ 2 25.00% 2 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 50.00% 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ 13 8.23% 44 27.85% 21 13.29% 1 0.63% 79 50.00% 158
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 60 26.20% 53 23.14% 19 8.30% 3 1.31% 94 41.05% 229
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 18 29.03% 25 40.32% 9 14.52% 0 0.00% 10 16.13% 62
 คณะวิทยาศาสตร์ 27 7.94% 98 28.82% 88 25.88% 15 4.41% 112 32.94% 340
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 5.78% 59 20.07% 73 24.83% 11 3.74% 134 45.58% 294
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 9 15.79% 21 36.84% 6 10.53% 1 1.75% 20 35.09% 57
 คณะศึกษาศาสตร์ 75 21.93% 58 16.96% 21 6.14% 2 0.58% 186 54.39% 342
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 17.33% 28 37.33% 8 10.67% 1 1.33% 25 33.33% 75
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 5.77% 36 34.62% 31 29.81% 1 0.96% 30 28.85% 104
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 14.58% 27 28.13% 23 23.96% 2 2.08% 30 31.25% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 16 6.43% 36 14.46% 40 16.06% 11 4.42% 146 58.63% 249
 คณะเทคนิคการแพทย์ 11 10.48% 26 24.76% 22 20.95% 8 7.62% 38 36.19% 105
 คณะเทคโนโลยี 11 13.75% 27 33.75% 15 18.75% 3 3.75% 24 30.00% 80
 คณะเภสัชศาสตร์ 4 3.45% 32 27.59% 36 31.03% 6 5.17% 38 32.76% 116
 คณะแพทยศาสตร์ 47 8.83% 120 22.56% 131 24.62% 44 8.27% 190 35.71% 532
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 1 11.11% 6 66.67% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 18 35.29% 6 11.76% 7 13.73% 1 1.96% 19 37.25% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 12.50% 8 50.00% 0 0.00% 1 6.25% 5 31.25% 16
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 17.07% 6 14.63% 6 14.63% 0 0.00% 22 53.66% 41
 วิทยาเขตหนองคาย 1 7.14% 1 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 12 85.71% 14
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 3.85% 14 53.85% 5 19.23% 3 11.54% 3 11.54% 26
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 0 0.00% 22 95.65% 23
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 75.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 1 12.50% 2 25.00% 1 12.50% 0 0.00% 4 50.00% 8
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 4 80.00% 5
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 12 30.77% 18 46.15% 6 15.38% 1 2.56% 2 5.13% 39
  
389 782 603 122 1,295 3,191
  
12.19% 24.51% 18.90% 3.82% 40.58%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.17%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.25%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.95%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 7.18%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.94%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 10.65%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.21%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.79%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.72%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.35%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.26%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 3.01%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 7.80%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.29%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.51%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.64%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.67%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.28%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.60%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.50%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.28%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.44%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.16%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.81%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.72%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 0.13%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.25%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.16%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.06%
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Bar_red 1.22%

1 มิถุนายน 2566