2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 12.24% 48 48.98% 29 29.59% 2 2.04% 7 7.14% 98
 คณะนิติศาสตร์ 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 19 12.50% 67 44.08% 53 34.87% 3 1.97% 10 6.58% 152
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87 39.73% 85 38.81% 32 14.61% 4 1.83% 11 5.02% 219
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 28.30% 25 47.17% 7 13.21% 0 0.00% 6 11.32% 53
 คณะวิทยาศาสตร์ 57 16.72% 162 47.51% 85 24.93% 5 1.47% 32 9.38% 341
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 49 17.44% 83 29.54% 105 37.37% 8 2.85% 36 12.81% 281
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 29.09% 24 43.64% 7 12.73% 1 1.82% 7 12.73% 55
 คณะศึกษาศาสตร์ 134 40.61% 110 33.33% 66 20.00% 0 0.00% 20 6.06% 330
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 30.99% 30 42.25% 11 15.49% 1 1.41% 7 9.86% 71
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 16.16% 38 38.38% 31 31.31% 2 2.02% 12 12.12% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 12.05% 33 39.76% 34 40.96% 3 3.61% 3 3.61% 83
 คณะเกษตรศาสตร์ 37 15.29% 55 22.73% 75 30.99% 15 6.20% 60 24.79% 242
 คณะเทคนิคการแพทย์ 13 13.27% 35 35.71% 38 38.78% 1 1.02% 11 11.22% 98
 คณะเทคโนโลยี 18 24.32% 32 43.24% 18 24.32% 2 2.70% 4 5.41% 74
 คณะเภสัชศาสตร์ 17 14.78% 44 38.26% 34 29.57% 6 5.22% 14 12.17% 115
 คณะแพทยศาสตร์ 74 14.62% 168 33.20% 183 36.17% 47 9.29% 34 6.72% 506
 บัณฑิตวิทยาลัย 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 7 70.00% 10
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 53.66% 5 12.20% 8 19.51% 1 2.44% 5 12.20% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 47.37% 10 26.32% 7 18.42% 0 0.00% 3 7.89% 38
 วิทยาเขตหนองคาย 10 83.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 12
 สถาบันภาษา 3 60.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 5 17.86% 13 46.43% 3 10.71% 4 14.29% 3 10.71% 28
 คณะวิทยาการจัดการ 12 50.00% 5 20.83% 4 16.67% 0 0.00% 3 12.50% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 6 14.63% 29 70.73% 6 14.63% 0 0.00% 0 0.00% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 8 42.11% 10 52.63% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 19
 คณะบริหารธุรกิจ 11 50.00% 10 45.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 22
 คณะศิลปศาสตร์ 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 0 0.00% 1 9.09% 11
  
704 1,129 843 107 301 3,084
  
22.83% 36.61% 27.33% 3.47% 9.76%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.18%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.23%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.93%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 7.10%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.72%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 11.06%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.11%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.78%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.70%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.30%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.21%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.69%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 7.85%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.18%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.40%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.73%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.41%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.32%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.33%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.29%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.23%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.39%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.16%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.91%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.78%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 1.33%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.62%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.71%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.36%

19 มกราคม 2565