2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 15.79% 47 49.47% 26 27.37% 2 2.11% 5 5.26% 95
 คณะนิติศาสตร์ 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 20 13.79% 61 42.07% 51 35.17% 3 2.07% 10 6.90% 145
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 30.46% 76 43.68% 28 16.09% 3 1.72% 14 8.05% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 33.33% 20 44.44% 5 11.11% 0 0.00% 5 11.11% 45
 คณะวิทยาศาสตร์ 61 18.21% 166 49.55% 73 21.79% 10 2.99% 25 7.46% 335
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 45 16.54% 90 33.09% 95 34.93% 6 2.21% 36 13.24% 272
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 31.37% 22 43.14% 6 11.76% 0 0.00% 7 13.73% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 130 41.14% 108 34.18% 61 19.30% 0 0.00% 17 5.38% 316
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 40.00% 25 35.71% 11 15.71% 0 0.00% 6 8.57% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 14.58% 44 45.83% 25 26.04% 1 1.04% 12 12.50% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 18.18% 25 32.47% 32 41.56% 2 2.60% 4 5.19% 77
 คณะเกษตรศาสตร์ 30 12.71% 58 24.58% 73 30.93% 16 6.78% 59 25.00% 236
 คณะเทคนิคการแพทย์ 15 15.15% 33 33.33% 41 41.41% 1 1.01% 9 9.09% 99
 คณะเทคโนโลยี 16 22.22% 30 41.67% 19 26.39% 2 2.78% 5 6.94% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 14 12.96% 44 40.74% 34 31.48% 4 3.70% 12 11.11% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 56 11.67% 161 33.54% 179 37.29% 50 10.42% 34 7.08% 480
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 52.38% 5 11.90% 8 19.05% 1 2.38% 6 14.29% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 0 0.00% 1 16.67% 6
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 54.55% 9 27.27% 2 6.06% 0 0.00% 4 12.12% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 10 66.67% 3 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% 15
 สถาบันภาษา 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 17.39% 13 56.52% 3 13.04% 1 4.35% 2 8.70% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 50.00% 5 20.83% 4 16.67% 0 0.00% 3 12.50% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 7 18.42% 28 73.68% 3 7.89% 0 0.00% 0 0.00% 38
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 45.00% 10 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 10 50.00% 9 45.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 9
  
648 1,098 784 102 289 2,921
  
22.18% 37.59% 26.84% 3.49% 9.89%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.25%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.24%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.96%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 5.96%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.54%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 11.47%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.31%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.75%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.82%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.40%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.29%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.64%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 8.08%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.39%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.46%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.70%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.43%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.31%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.44%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.21%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.13%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.51%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.14%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.79%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.82%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 1.30%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.68%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.68%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.31%

12 ธันวาคม 2562