2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 15.79% 47 49.47% 26 27.37% 2 2.11% 5 5.26% 95
 คณะนิติศาสตร์ 5 71.43% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 18 12.33% 62 42.47% 52 35.62% 3 2.05% 11 7.53% 146
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 53 29.94% 77 43.50% 28 15.82% 3 1.69% 16 9.04% 177
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 17 33.33% 23 45.10% 6 11.76% 0 0.00% 5 9.80% 51
 คณะวิทยาศาสตร์ 62 18.40% 166 49.26% 71 21.07% 9 2.67% 29 8.61% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 46 16.79% 90 32.85% 97 35.40% 5 1.82% 36 13.14% 274
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 18 33.33% 21 38.89% 8 14.81% 0 0.00% 7 12.96% 54
 คณะศึกษาศาสตร์ 136 41.98% 108 33.33% 62 19.14% 0 0.00% 18 5.56% 324
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 37.14% 26 37.14% 12 17.14% 0 0.00% 6 8.57% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 14.58% 43 44.79% 26 27.08% 1 1.04% 12 12.50% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 20.51% 25 32.05% 31 39.74% 2 2.56% 4 5.13% 78
 คณะเกษตรศาสตร์ 32 13.50% 58 24.47% 72 30.38% 15 6.33% 60 25.32% 237
 คณะเทคนิคการแพทย์ 16 16.00% 33 33.00% 41 41.00% 1 1.00% 9 9.00% 100
 คณะเทคโนโลยี 17 23.29% 30 41.10% 19 26.03% 2 2.74% 5 6.85% 73
 คณะเภสัชศาสตร์ 14 12.96% 44 40.74% 33 30.56% 5 4.63% 12 11.11% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 59 12.19% 161 33.26% 180 37.19% 48 9.92% 36 7.44% 484
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 52.38% 5 11.90% 8 19.05% 1 2.38% 6 14.29% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 4 50.00% 1 12.50% 2 25.00% 0 0.00% 1 12.50% 8
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 52.94% 9 26.47% 3 8.82% 0 0.00% 4 11.76% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 10 83.33% 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 12
 สถาบันภาษา 3 75.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 4 17.39% 13 56.52% 3 13.04% 1 4.35% 2 8.70% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 50.00% 5 20.83% 4 16.67% 0 0.00% 3 12.50% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 9 21.95% 28 68.29% 4 9.76% 0 0.00% 0 0.00% 41
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 9 42.86% 11 52.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 21
 คณะบริหารธุรกิจ 11 52.38% 9 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 21
 คณะศิลปศาสตร์ 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 0 0.00% 1 9.09% 11
  
669 1,101 792 98 299 2,959
  
22.61% 37.21% 26.77% 3.31% 10.10%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.21%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.24%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.93%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 5.98%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.72%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 11.39%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 9.26%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.82%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.95%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.37%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.24%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.64%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 8.01%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.38%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.47%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.65%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.36%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.24%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.42%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.27%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.15%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.41%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.14%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.78%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.81%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 1.39%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.71%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.71%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.37%

23 กันยายน 2563