2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์
1 นาง สุนาถ บัวทวน - -
2 อ.ดร. ปาริฉัตร บุตรวงค์ อาจารย์ -
3 อ. จักรินทร์ คล้ายหนองสรวง อาจารย์ -
4 อ. สุจิตรา วงศ์กำแหง อาจารย์ นิติศาสตร์
5 ผศ. กิตติบดี ใยพูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติศาสตร์
6 อ. เครือรัตนา กิ่งสกุล อาจารย์ นิติศาสตร์
7 อ.ดร. รุ่งลาวัลย์ สุดมูล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -

11 สิงหาคม 2563