2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. หิรัญ อัศววงศ์เกษม อาจารย์ -
2 อ. พิศมัย คำทอง อาจารย์ -
3 อ. ภัคพิง สารสนอง อาจารย์ -
4 ผศ. ศุภชัย งามศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
5 อ. วราภรณ์ ภูผา อาจารย์ -
6 อ. จิดานันท์ เลิศสุวรรณ อาจารย์ -
7 อ. สุรศักดิ์ ตั้งสกุล อาจารย์ -
8 นาย รัตนสินทร์ วัชรจรัสพงศ์ - -
9 อ. ศิริลักษณ์ โพธิรุกข์ อาจารย์ -
10 อ.ดร. อัครานี ทิมินกุล อาจารย์ กายภาพบำบัด
11 อ. บุษบง โกวิทศิริกุล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
12 อ. มณีรัตน์ เอื้อศิลป์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564