2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย
1 นาย วรเทพ ฉิมทิม - -
2 อ. หิรัญ อัศววงศ์เกษม อาจารย์ -
3 อ. พิศมัย คำทอง อาจารย์ -
4 อ. ภัคพิง สารสนอง อาจารย์ -
5 ผศ. ศุภชัย งามศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
6 ผศ. รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
7 อ. วราภรณ์ ภูผา อาจารย์ -
8 ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
9 อ. จิดานันท์ เลิศสุวรรณ อาจารย์ -
10 อ. สุรศักดิ์ ตั้งสกุล อาจารย์ -
11 นาย รัตนสินทร์ วัชรจรัสพงศ์ - -
12 อ. ศิริลักษณ์ โพธิรุกข์ อาจารย์ -
13 นาย เปรื่องจิตร ฆารรัศมี - การพยาบาล
14 อ.ดร. อัครานี ทิมินกุล อาจารย์ กายภาพบำบัด
15 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สุขศึกษา
16 อ. บุษบง โกวิทศิริกุล อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
17 อ. มณีรัตน์ เอื้อศิลป์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -

18 มกราคม 2563