2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันภาษา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. ภฤศกร ชาวงษ์ อาจารย์ -
2 อ. ปรินดา จันโทริ อาจารย์ -
3 อ. สักการะ ศรีเริงหล้า อาจารย์ -
4 ผศ. วรลาภ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564