2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. มัณฑนา รัตนศรีสร้อย อาจารย์ -
2 อ. ศรัญญา รักสงฆ์ อาจารย์ -
3 อ. ณัฐกานต์ บุญนนท์ อาจารย์ -
4 ผศ. ณิศาศรณ์ ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
5 นาย สัมพันธ์ บัวคำทุม - -
6 อ. กานดา พิสิษฐ์ไพบูลย์ อาจารย์ การเงินและการบัญชี
7 อ. ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ อาจารย์ การเงินและการบัญชี
8 อ. วรพงษ์ ชัยวิรัตนะ อาจารย์ การเงินและการบัญชี
9 รศ. สมจิตร จึงสงวนพรสุข รองศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
10 ผศ. สุธิดา สรุงบุญมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
11 รศ. กรรณิการ์ มานะกิจ รองศาสตราจารย์ การเงินและการบัญชี
12 รศ. มันทนา สามารถ รองศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
13 รศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์
14 อ.ดร. สมยศ โอ่งเคลือบ อาจารย์ บริหารธุรกิจ
15 ผศ. สุวิชา โกมลทัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ
16 ผศ. ปรมัตถ์ เพียนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ
17 อ. ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ อาจารย์ บริหารธุรกิจ
18 ผศ. สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ
19 อ. พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ อาจารย์ บริหารธุรกิจ
20 อ. กนกวรรณ สุวรรณรงค์ อาจารย์ ระบาดวิทยา
21 นาย อำพน นิติเกตุโกศล - กองแผนงาน
22 นาย จุมพล ราชวิจิตร - - ยังไม่กำหนด -
23 อ. วีระพล วงษ์ประเสริฐ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
24 อ. ณัฐพงศ์ วัฒนะโชติ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564