2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. นฤมล ผิวเผื่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 ผศ.ดร. กฤษดา ค้าเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 ผศ.ดร. กานดา ศรอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 ผศ.ดร. ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 ผศ.ดร. นงราม เหมือนฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 ผศ.ดร. นพคุณ บุญสิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
7 อ. ปวีณา หิรัญตระกูล อาจารย์ -
8 ผศ. ปโยธร อุราธรรมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
9 รศ. ภาสกร แสนจันแดง รองศาสตราจารย์ -
10 ผศ.ดร. สาธิต กระเวนกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
11 ผศ.ดร. เจษฎา โสตถิปิณฑะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
12 ผศ.ดร. ชลธิชา มะสุใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
13 ผศ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
14 ผศ.ดร. ศรัญญา กัลย์จาฤก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
15 ผศ.ดร. ฉัตรชัย ปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
16 ผศ.ดร. ธนัญชัย ดาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
17 ผศ. รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
18 อ.ดร. สุกัลญา ศิริมาตร์ อาจารย์ -
19 อ.ดร. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ อาจารย์ -
20 ผศ.ดร. พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
21 ผศ.ดร. รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
22 ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ เครือเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
23 ผศ. สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
24 อ.ดร. ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ อาจารย์ ชีววิทยา
25 ผศ.ดร. เทวัญ เริ่มสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ คณิตศาสตร์
26 รศ.ดร. เอนก โตภาคงาม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
27 รศ.ดร. วิรัช จิ๋วแหยม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
28 รศ.ดร. บังอร เหมัง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
29 ผศ.ดร. ณัฐพล ไตรเพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
30 ผศ.ดร. ชญาดา สุระวนิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 ผศ.ดร. นุชนาฏ ผลเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 ผศ.ดร. ศุภชัย สมเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 รศ.ดร. ภัทรียา ลาสุนนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 ผศ.ดร. กิติยาพร พงษ์ประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 รศ.ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 ผศ.ดร. ประภาพิมนต์ ปริวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
38 ผศ.ดร. สุรพล แสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
39 ผศ.ดร. อริยะ นามวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์
40 อ.ดร. ยุภาพร คานเพชรทา อาจารย์
41 อ.ดร. ศิริสุดา พลที อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564