2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. บดี ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 อ. พิภาพร เอื้อมธุรพจน์ อาจารย์ -
3 ผศ.ดร. มัลลิกา สมพลกรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 อ. ราชันย์ ภูมิสายดอน อาจารย์ -
5 ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
7 ผศ.ดร. ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
8 รศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
9 อ. ดุริยวรัตน์ หน่อแก้ว อาจารย์ -
10 อ. คมกฤช ฟองย้อย อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
11 อ. อุมาพร กาฬแสน อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
12 ผศ.ดร. ธเนศ วัฒนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์
13 ผศ. มานิตย์ ผิวขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
14 อ. เพิ่ม หลวงแก้ว อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 อ. บัณฑิต ขวาโยธา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 ผศ.ดร. สุนทรี บูชิตชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 ผศ. อัจฉราพร สีหวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 ผศ.ดร. อนุชา นิลประพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
20 อ. กล้วยไม้ พรหมดี อาจารย์ กายภาพบำบัด

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564