2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
1 ผศ.ดร. บดี ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 อ. พิภาพร เอื้อมธุรพจน์ อาจารย์ -
3 ผศ.ดร. มัลลิกา สมพลกรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 อ. ราชันย์ ภูมิสายดอน อาจารย์ -
5 ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 ผศ.ดร. ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
7 ผศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
8 อ. ดุริยวรัตน์ หน่อแก้ว อาจารย์ -
9 อ. คมกฤช ฟองย้อย อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
10 อ. อุมาพร กาฬแสน อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
11 ผศ.ดร. ธเนศ วัฒนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เศรษฐศาสตร์
12 ผศ. มานิตย์ ผิวขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์
13 อ. เพิ่ม หลวงแก้ว อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 อ. บัณฑิต ขวาโยธา อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 ผศ.ดร. สุนทรี บูชิตชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 - อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 ผศ. อัจฉราพร สีหวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 ผศ.ดร. อนุชา นิลประพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายภาพบำบัด
20 อ. กล้วยไม้ พรหมดี อาจารย์ กายภาพบำบัด

18 มกราคม 2563