2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 ผศ.ดร. วัลภา ถมยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 ผศ. จิดาภา สีบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
4 อ. เมธินี ศรีติพันธ์ อาจารย์ -
5 อ.ดร. จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ -
6 ผศ.ดร. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
7 ผศ.ดร. สิริวงษ์ เอียสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
8 ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
9 ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
10 อ.ดร. นุชจรินทร์ โลหะปาน อาจารย์ -
11 นาย ปรีชา เครือวรรณ - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
12 อ.ดร. ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์ อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
13 อ.ดร. อังค์วรา ณ สุนทร อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
14 ผศ.ดร. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารโรงแรมและสถาบัน
15 อ. ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. ธนชาติ เราประเสริฐ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. นุชจรินทร์ โลหะปาน อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
20 ผศ.ดร. รัฐการ บัวศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
21 อ.ดร. กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ อาจารย์
22 อ.ดร. ประภัสสร ซื่อตรง อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564