2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย วรเทพ ฉิมทิม - -
2 รศ. รักชนก แสงภักดีจิต รองศาสตราจารย์ -
3 อ. สุวิมล พลเยี่ยม อาจารย์ -
4 อ.ดร. มัชฌิมา วีรศิลป์ อาจารย์ -
5 รศ.ดร. พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 ผศ.ดร. มาลีรัตน์ กะการดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
7 อ.ดร. สิริกานต์ สุวรรณผู อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
8 ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 ผศ.ดร. เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
11 รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564