2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
1 รศ. รักชนก แสงภักดีจิต รองศาสตราจารย์ -
2 อ. สุวิมล พลเยี่ยม อาจารย์ -
3 อ.ดร. มัชฌิมา วีรศิลป์ อาจารย์ -
4 รศ.ดร. พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 ผศ.ดร. มาลีรัตน์ กะการดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 อ. สิริกานต์ สุวรรณผู อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
7 อ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 ผศ.ดร. เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -

18 มกราคม 2563