2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 รศ. รักชนก แสงภักดีจิต รองศาสตราจารย์ -
2 อ. สุวิมล พลเยี่ยม อาจารย์ -
3 อ.ดร. มัชฌิมา วีรศิลป์ อาจารย์ -
4 รศ.ดร. พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 ผศ.ดร. มาลีรัตน์ กะการดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
6 อ. สิริกานต์ สุวรรณผู อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์
7 อ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 ผศ.ดร. เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2563