2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ สถาบันภาษา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. ภฤศกร ชาวงษ์ - -
2 อ. ปรินดา จันโทริ - -
3 อ. สักการะ ศรีเริงหล้า - -
4 ผศ. วรลาภ แสงวัฒนะชัย - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564