2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. มัณฑนา รัตนศรีสร้อย - -
2 อ. ศรัญญา รักสงฆ์ - -
3 อ. ณัฐกานต์ บุญนนท์ - -
4 ผศ. ณิศาศรณ์ ไชยประสิทธิ์ - -
5 นาย สัมพันธ์ บัวคำทุม - -
6 อ. กานดา พิสิษฐ์ไพบูลย์ - การเงินและการบัญชี
7 อ. ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ - การเงินและการบัญชี
8 อ. วรพงษ์ ชัยวิรัตนะ - การเงินและการบัญชี
9 รศ. สมจิตร จึงสงวนพรสุข - การเงินและการบัญชี
10 ผศ. สุธิดา สรุงบุญมี - การเงินและการบัญชี
11 รศ. กรรณิการ์ มานะกิจ - การเงินและการบัญชี
12 รศ. มันทนา สามารถ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
13 รศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
14 อ.ดร. สมยศ โอ่งเคลือบ - บริหารธุรกิจ
15 ผศ. สุวิชา โกมลทัต - บริหารธุรกิจ
16 ผศ. ปรมัตถ์ เพียนอก - บริหารธุรกิจ
17 อ. ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ - บริหารธุรกิจ
18 ผศ. สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ - บริหารธุรกิจ
19 อ. พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ - บริหารธุรกิจ
20 อ. กนกวรรณ สุวรรณรงค์ - ระบาดวิทยา
21 นาย อำพน นิติเกตุโกศล - กองแผนงาน
22 นาย จุมพล ราชวิจิตร - - ยังไม่กำหนด -
23 อ. วีระพล วงษ์ประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
24 อ. ณัฐพงศ์ วัฒนะโชติ - - ยังไม่กำหนด -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564