2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. นฤมล ผิวเผื่อน อาจารย์ประจำ -
2 ผศ.ดร. กฤษดา ค้าเจริญ อาจารย์ประจำ -
3 ผศ.ดร. กานดา ศรอินทร์ อาจารย์ประจำ -
4 ผศ.ดร. ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ - -
5 ผศ.ดร. นงราม เหมือนฤทธิ์ อาจารย์ประจำ -
6 ผศ.ดร. นพคุณ บุญสิม - -
7 อ. ปวีณา หิรัญตระกูล - -
8 ผศ. ปโยธร อุราธรรมกุล - -
9 รศ. ภาสกร แสนจันแดง อาจารย์ประจำ -
10 ผศ.ดร. สาธิต กระเวนกิจ อาจารย์ประจำ -
11 ผศ.ดร. เจษฎา โสตถิปิณฑะ - -
12 ผศ.ดร. ชลธิชา มะสุใส อาจารย์ประจำ -
13 ผศ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ - -
14 ผศ.ดร. ศรัญญา กัลย์จาฤก - -
15 ผศ.ดร. ฉัตรชัย ปรีชา อาจารย์ประจำ -
16 ผศ.ดร. ธนัญชัย ดาศรี - -
17 ผศ. รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย อาจารย์ประจำ -
18 อ.ดร. สุกัลญา ศิริมาตร์ - -
19 อ.ดร. รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ - -
20 ผศ.ดร. พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์ อาจารย์ประจำ -
21 ผศ.ดร. รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ อาจารย์ประจำ -
22 ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ เครือเนตร อาจารย์ประจำ -
23 ผศ. สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์ - -
24 อ.ดร. ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
25 ผศ.ดร. เทวัญ เริ่มสูงเนิน อาจารย์ประจำ คณิตศาสตร์
26 รศ.ดร. เอนก โตภาคงาม - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่
27 รศ.ดร. วิรัช จิ๋วแหยม อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
28 รศ.ดร. บังอร เหมัง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
29 ผศ.ดร. ณัฐพล ไตรเพิ่ม - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
30 ผศ.ดร. ชญาดา สุระวนิชกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 ผศ.ดร. นุชนาฏ ผลเกิด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 ผศ.ดร. ศุภชัย สมเพ็ชร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
33 รศ.ดร. ภัทรียา ลาสุนนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
34 ผศ.ดร. กิติยาพร พงษ์ประเทศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
35 รศ.ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
36 ผศ.ดร. ประภาพิมนต์ ปริวัติ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
37 ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
38 ผศ.ดร. สุรพล แสนสุข อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
39 ผศ.ดร. อริยะ นามวงศ์ -
40 อ.ดร. ยุภาพร คานเพชรทา -
41 อ.ดร. ศิริสุดา พลที -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564