2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. บดี ปุษยายนันท์ อาจารย์ประจำ -
2 อ. พิภาพร เอื้อมธุรพจน์ - -
3 ผศ.ดร. มัลลิกา สมพลกรัง - -
4 อ. ราชันย์ ภูมิสายดอน - -
5 ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ อาจารย์ประจำ -
6 ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง อาจารย์ประจำ -
7 ผศ.ดร. ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ อาจารย์ประจำ -
8 รศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำ -
9 อ. ดุริยวรัตน์ หน่อแก้ว - -
10 อ. คมกฤช ฟองย้อย - สาขาวิชานิติศาสตร์
11 อ. อุมาพร กาฬแสน - สาขาวิชานิติศาสตร์
12 ผศ.ดร. ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำ เศรษฐศาสตร์
13 ผศ. มานิตย์ ผิวขาว - เศรษฐศาสตร์
14 อ. เพิ่ม หลวงแก้ว - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 อ. บัณฑิต ขวาโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 ผศ.ดร. สุนทรี บูชิตชน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 ผศ. อัจฉราพร สีหวัฒนะ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 ผศ.ดร. อนุชา นิลประพันธ์ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
20 อ. กล้วยไม้ พรหมดี อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564