2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะบริหารธุรกิจ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน อาจารย์ประจำ -
2 ผศ.ดร. วัลภา ถมยา - -
3 ผศ. จิดาภา สีบุญเรือง - -
4 อ. เมธินี ศรีติพันธ์ - -
5 อ.ดร. จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำ -
6 ผศ.ดร. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ - -
7 ผศ.ดร. สิริวงษ์ เอียสกุล - -
8 ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำ -
9 ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร - -
10 อ.ดร. นุชจรินทร์ โลหะปาน - -
11 นาย ปรีชา เครือวรรณ - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
12 อ.ดร. ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
13 อ.ดร. อังค์วรา ณ สุนทร - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
14 ผศ.ดร. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารโรงแรมและสถาบัน
15 อ. ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. ธนชาติ เราประเสริฐ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. นุชจรินทร์ โลหะปาน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
20 ผศ.ดร. รัฐการ บัวศรี - - ยังไม่กำหนด -
21 อ.ดร. กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ -
22 อ.ดร. ประภัสสร ซื่อตรง -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564