2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ คณะบริหารธุรกิจ
1 ผศ.ดร. กริช แรงสูงเนิน อาจารย์ประจำ -
2 ผศ.ดร. วัลภา ถมยา - -
3 อ. จิดาภา สีบุญเรือง - -
4 ผศ.ดร. ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ - -
5 อ. เมธินี ศรีติพันธ์ - -
6 อ.ดร. จตุราพร สีหาบุตร อาจารย์ประจำ -
7 ผศ.ดร. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ - -
8 อ.ดร. สิริวงษ์ เอียสกุล - -
9 ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์ประจำ -
10 ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ อัครางกูร - -
11 นาย ปรีชา เครือวรรณ - การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
12 อ.ดร. ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์ - สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
13 อ.ดร. อังค์วรา ณ สุนทร - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
14 ผศ.ดร. วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารโรงแรมและสถาบัน
15 อ. ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ.ดร. นารา กิตติเมธีกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ.ดร. ธนชาติ เราประเสริฐ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. นุชจรินทร์ โลหะปาน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 ผศ.ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
20 ผศ.ดร. รัฐการ บัวศรี - - ยังไม่กำหนด -
21 อ.ดร. ประภัสสร ซื่อตรง -

20 กันยายน 2563