2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นาย วรเทพ ฉิมทิม - -
2 รศ. รักชนก แสงภักดีจิต - -
3 อ. สุวิมล พลเยี่ยม - -
4 อ.ดร. มัชฌิมา วีรศิลป์ - -
5 รศ.ดร. พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์ อาจารย์ประจำ -
6 ผศ.ดร. มาลีรัตน์ กะการดี - -
7 อ.ดร. สิริกานต์ สุวรรณผู - สาขาวิชานิติศาสตร์
8 ผศ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 ผศ.ดร. เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ อาจารย์ประจำ - ยังไม่กำหนด -
11 รศ.ดร. ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564