2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
5
1 รศ.ดร. ถาวร มิ่งสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
2 รศ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
3 รศ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
4 รศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
5 รศ.ดร. สุวิทย์ อุปสัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
4
1 ผศ. สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
2 ผศ. สราวุธ ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
3 ผศ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
4 รศ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์

26 มกราคม 2565