2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
6
1 ผศ.ดร. อรสา กงตาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2 รศ.ดร. นิตย์ ทัศนิยม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
3 รศ.ดร. สมจิต แดนสีแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
4 รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
5 รศ.ดร. พนิษฐา พานิชาชีวะกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
6 ศ.ดร. เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
5
1 รศ. พรรณี เหมือนวงศ์ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2 รศ. อัมพร เจริญชัย รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
3 รศ. วันเพ็ญ ปัณราช รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
4 รศ. สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
5 ผศ. เพลินพิศ วิยะทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์

21 กันยายน 2563