2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
7
1 ผศ.ดร. ปราณี ธีรโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
2 รศ.ดร. สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
3 ผศ.ดร. ขนิษฐา วรธงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
4 ผศ.ดร. อธิษฐาน ชินสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
5 ผศ.ดร. โสมภัทร ศรไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
6 รศ.ดร. ปิยะรัตน์ นิลอัยยกา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
7 ผศ.ดร. พักตร์วิไล ศรีแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลสูติศาสตร์
9
1 รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
2 ผศ. วัลภา บินสมประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
3 ผศ. ปิยนุช บุญเพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
4 รศ. มณฑิรา เขียวยิ่ง รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
5 ผศ. สุชาดา สุวรรณคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
6 ผศ. อุสาห์ ศุภรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
7 อ. ชลรดาก์ พันธุชิน อาจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
8 ผศ. ประภาศรี เกิดเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์
9 รศ. มณีรัตน์ ภัทรจินดา รองศาสตราจารย์ การพยาบาลสูติศาสตร์

21 กันยายน 2563