2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
8
1 รศ.ดร. วิพร เสนารักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
2 ผศ.ดร. ชวนพิศ ทำนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
3 ผศ.ดร. โสภิดา ทัดพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
4 รศ.ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
5 รศ.ดร. สุวรรณา บุญยะลีพรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
6 รศ.ดร. เอื้อมพร ทองกระจาย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
7 รศ.ดร. อัมพรพรรณ ธีรานุตร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
8 ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
11
1 รศ. อำพน ศรีรักษา รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
2 ผศ. จงรัก อิฐรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
3 รศ. ชิดชม สุวรรณน้อย รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
4 รศ. ตวงพร พุ่มทองดี รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
5 รศ. ตวงพร พุ่มทองดี รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
6 อ. อัจฉรา หล่อวิจิตร อาจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
7 ผศ. พรทิพย์ บุญพวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
8 ผศ. พรรณงาม พรรณเชษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
9 รศ. สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
10 ผศ. เพลินตา ศิริปการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
11 รศ. ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์

30 กันยายน 2563