2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
2
1 รศ.ดร. มาริสา ไกรฤกษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
2 รศ.ดร. วรรณชนก จันทชุม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
7
1 รศ. กัลยา พัฒนะศรี รองศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
2 ผศ. บุศรา กาญจนบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
3 รศ. บุญศรี ปราบณศักดิ์ รองศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
4 ผศ. วรรณภา นิวาสะวัต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
5 รศ. วิภาพร วรหาญ รองศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
6 ผศ. สุนันท์ สังวรวงษ์พนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล
7 รศ. เพ็ญศรี ชุนใช้ รองศาสตราจารย์ การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล

21 กันยายน 2563